Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4009/2011

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4009/2011
ΦΕΚ: 195/Α/06.09.2011

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ11/138330 π.ε.,138352 π.ε/Ε5/2012

ΘΕΜΑ: «Ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4009/2011» «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

106639/Β1/2011

Θέμα: Δημοσίευση του ν. 4009/2011 (για τη δομή,λειτουργία,-διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και τη διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.)


Ν.1268/1982

Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων..


Ν.3549/2007

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.


Ν.4076/2012

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.


Ν.1404/1983

Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


25076/Β9/Φ11/121/2021

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής προτάσεων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την υλοποίηση έργων/προγραμμάτων σε εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και λοιπά θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών.


Ν.5074/2023

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων, καθώς και της Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας.


Ν 2517/1997

Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.


N.249/1976

Περί Πειθαρχικού Συμβουλίου Καθηγητών και Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.