Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4075/2012

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4075/2012
ΦΕΚ: 89/Α/11.04.2012

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.40021/31407/4274/2012

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 26 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, κ.λ.π.».

Ν.4225/2014

Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.


Φ.10021/4717/315/2014

Τροποποίηση της Φ.10021/34047/1007/25?11?2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διάρθρωση, αρμοδιότητες, στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και άλλα οργανωτικά θέματα Κ.Ε.Α.Ο. και ΙΚΑ ΕΤΑΜ» (ΦΕΚ Β΄ 3073/3.12.2013).


Φ.11321/15456/1077/2012

Τροποποίηση δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


IKA/T01/652/7/2014

ΘΕΜΑ ׃«Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών»ΕΓΚ/18/2014


ΦΓ8/4452/2017

Καθορισμός της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Κεντρικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονομικών των εντασσομένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και των πρώην Περιφερειακών και Τοπικών Οργανικών Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ και ήδη Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ.).


Φ.10021/34047/1007/2013

Διάρθρωση, αρμοδιότητες, στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και άλλα οργανωτικά θέματα Κ.Ε.Α.Ο. και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.(Τροποποιείται μεν την Αριθμ. Φ.10021/4717/315/2014, ΦΕΚ-819/Β/2.3.2014)


Φ.1500/οικ. 9696/195/2014

Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των παρακρατουμένων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσού μεταξύ των Ασφαλιστικών Φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Ν.4579/2018

Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.


ΟΙΚ.37764/873/Φ342/2016

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/30/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014.