Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4301/2014
ΦΕΚ: 223/Α/07.10.2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.Διορθωση σφάλματος:Στη σελίδα 7368, στην Α΄ στήλη, στον 24ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «...31.2.2014...», στο ορθό: «...31.12.2014...»

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ. ΟΡΓ. Α 1119543 ΕΞ 2016

Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/ 8-4-2014 (Β’/865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Δ.ΣΦ.ΦΕΚ-2943/Β/16.9.2016 1)Στις σελίδες 27634 και 27636, όπου αναφέρεται το λανθασμένο ακρωνύμιο: «OI-AF», διορθώνεται στο ορθό: «OLAF».2)Στη σελίδα 27635 και στίχο 18ο εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο ακρωνύμιο «(ΕΌ.Α.Χ.Ο.)»,στο ορθό: «(Ε.Θ.Α.Χ.Ο.)».3)Στη σελίδα 27637 και στίχο 18ο εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο ακρωνύμιο: «Κ.Ρ.Ε.»,στο ορθό: «Κ.Ο.Ε.».4)και στην ίδια σελίδα, στον στίχο 15ο εκ των κάτω διορθώνεται η φράση: «2ο Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών...Στην ορθή: «2ο Ε.Φ.Κ.» και Λοιπών Φορολογιών...5)Στη σελίδα 27638 στη 2η στήλη - και στον 5ο στίχο εκ των κάτω διορθώνεται η εσφαλμένη φράση: «1ο Τελωνισμού» και 2ο Τελωνισμού», στην ορθή: «1ο Τελωνισμού», «2ο Τελωνισμού» και στη μέση της ίδιας στήλης διορθώνεται η φράση: «Εκ των Υστέρων Ελέγχων περιέχονται σε...», στην ορθή: «Εκ των Υστέρων Ελέγχων περιέρχονται σε...».6)Στη σελίδα 27641, τίθεται σε αριστερή στοίχιση η φράση: «-Αποθηκών Προσωρινής Εναπόθεσης,..».

ΔΣΦ ΦΕΚ 3129/Β/29.9.2016:6)στη σελίδα 31329, β' στήλη, 16ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται Το εσφαλμένο:
"...2ο Ε.Φ.Κ." και Λοιπών Φορολογιών... Στο ορθό: "...2ο Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών"...7)α) Στη σελίδα 27638, β' στήλη, 1ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται: Το εσφαλμένο: "...Τμήματα...". Στο ορθό: "...Τμήμα...". β) Στη σελίδα 27642, α' στήλη, 4ο στίχο εκ των άνω, μετά τη λέξη "προϊόντων," ακολουθεί παράγραφος "(ηη) κάθε άλλη αρμοδιότητα....". γ) Στη σελίδα 27663, στον πίνακα με αύξοντα αριθμό 64, στην 6η στήλη, διαγράφεται η επαναλαμβανόμενη λέξη "Ελέγχων".


Δ.Α.Ε.Φ.Κ-Κ.Ε/13758/Α325/2021

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δ.ΣΦ.-ΦΕΚ-4588/Β/5.10.2021:1. στη σελίδα 52884, στην δεξιά στήλη, στον 36ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.», στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.», 2. στη σελίδα 52886, στην αριστερή στήλη, στον 24ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.», στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.».

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/20916/21/Α325/2022- ΦΕΚ: 13/Β/7.1.2022 

 


ΔΙΟΡ.ΣΦ.1034/2014

Στην αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 955/16.4.2014 με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με τον ν.3852/2010»γίνονται οι εξής διορθώσεις: Στη σελ.14424 στην 1η σειρά διορθώνεται το εσφαλμένο: «Δημοτική Κοινότητα Βροντούς» στο ορθό: «Τοπική Κοινότητα Βροντούς», στη σελ.14525 στην 23η διορθώνεται το εσφαλμένο «Τοπική Κοινότητα Βαρνάβα» στο ορθό «Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα», στη σελ.14527 στη 12η σειρά διορθώνεται το εσφαλμένο «Δημοτική Κοινότητα Βιλίων» στο ορθό «Τοπική Κοινότητα Βιλίων». στη σελ. 14465 στην 13η σειρά στη στήλη του πληθυσμού διορθώνεται το εσφαλμένο «596» στο ορθό «470» και στην ίδια σελίδα και στη 15η σειρά στη στήλη του πληθυσμού διορθώνεται το εσφαλμένο «285 στο ορθό «411»

Δ.Α.Ε.Φ.Κ-Κ.Ε/13975/Α325/2021

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Δ.ΣΦ.-ΦΕΚ-4588/Β/5.10.2021:1. στη σελίδα 52666, στην δεξιά στήλη, στον 26ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.», στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.», 2. στη σελίδα 52668, στην αριστερή στήλη, στον 21ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α.», στο ορθό «η Σ.Σ. θα αποτελείται από Δ.Κ.Α. και Α.Δ.».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/20916/21/Α325/2022- ΦΕΚ: 13/Β/7.1.2022 


Π.Δ.82/2021

Ρυθμίσεις θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ223/Α/24.11.2021:Στο π.δ. 82/2021, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 201), στη σελίδα 10586, στην Α’ στήλη, στο σημείο γβ., διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «38.711», στο ορθό: «38.712».


1214/2017

Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις.

(Δ.ΣΦ στο ΦΕΚ 4867/Β/29.12.2017: στη σελίδα 61845, στην α΄ στήλη, στον 1ο στίχο πριν την περίληψη του 2ου θέματος, διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης από τον εσφαλμένο: “Αριθμ. 1214” στο ορθό: “Αριθμ. ΠΟΛ.1214”)


4872/105/2017

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018.

Δ.ΣΦ.ΦΕΚ 882/Β/17.3.2017:α) Στην σελίδα 3237, στον Πίνακα με τίτλο «Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων», στην τρίτη στήλη του Πίνακα με τίτλο «Αριθμός θέσεων», στην τέταρτη γραμμή διορθώνεται το εσφαλμένο: «50» στο ορθό: «90» και
β) στην σελίδα 3237, στον Πίνακα με τίτλο «Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων», στην τρίτη στήλη του Πίνακα με τίτλο «Αριθμός θέσεων», στην πέμπτη γραμμή διορθώνεται το εσφαλμένο: «5» στο ορθό: «9»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 27354/444/2017,ΦΕΚ-3080/Β/6.9.2017 και την 28473/605/2018, ΦΕΚ-2835/Β/16.7.2018)


14587/2014

Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ-988/Β/2014:Διορθώνεται από το εσφαλμένο: «Δημοτική Ενότητα Ηλείας» στο ορθό: «Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» καθώς και στη σελ. 14103 ο αριθμός στη στήλη «Δημοτικοί Σύμβουλοι» της Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων διορθώνεται ο αριθμός: από το εσφαλμένο: «3» στο ορθό: «4» και στην ίδια σελ. και στην ίδια στήλη της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων διορθώνεται ο αριθμός: από το εσφαλμένο:«4» στο ορθό: «3»

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/A321/2020

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες.

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-1877/Β/18.5.2020: Στην ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3073/Α321/16-04-2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1577/τ.Β’/24.04.2020, στη σελίδα 16386, στην α’ στήλη, στον 15ο στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «... περαίωση της του νέου κτηρίου.», στο ορθό: «... περαίωση της τοιχοποιίας και των επιχρισμάτων του νέου κτηρίου.» .


ΠΟΛ.1198/2017

.Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης επιβολής προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες) που αφορούν φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά..

Δ.ΣΦ.-ΦΕΚ-47/Β/29.12.2017:Στην αριθμ. ΠΟΛ.119/6.12.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4385/τ.Β΄/13.12.2017 (θέμα 3),στη σελίδα 58294, στην α΄ στήλη, στον 16ο στίχο εκ τωνκάτω, διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης,από το εσφαλμένο: “Αριθμ. ΠΟΛ. 119”,στο ορθό: “Αριθμ. ΠΟΛ. 1198”