Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4639/2019
ΦΕΚ: 169/Α/01.11.2019

Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

N.4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.


ΝΔ 191/1974

Περί κυρώσεως της εν Ραμσάρ του Ιράν υπογραφείσης διεθνούς συμφωνίας περί προστασίας των Διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδια ως υγροβιοτόπων


Ν. 2013/1992

Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της διεθνούς σύμβασης «Περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974», και άλλες σχετικές διατάξεις.


Ν.Δ 4204/1961

Περί κυρώσεως της υπ΄αριθ.87 Διεθνούς Συμβάσεως περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος.


Ν. 1757/1988

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για ασφαλή εμπορευματοκιβώτια και άλλες διατάξεις


Ν.1767/1988

Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις -Κύρωση της 135 διεθνούς σύμβασης εργασίας.


Ν.3723/2008

Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις.


N.3013/2002

Αναβάθμιση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις.


Ν.2719/1999

Κύρωση της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις.

Ν 1545/1985

Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις