Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4761/2020

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3658/2008, 2557/1997, 736/1977, 2273/1994
ΦΕΚ: 248/Α/13.12.2020

Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14Α

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν. 4761-2020-24.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 24/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.5103/2024 ΦΕΚ 57/Α/19.4.2024

Αναθεωρήση Ν. 4761-2020-18.4.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 18/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ  Ν.5043/2023- ΦΕΚ:91/Α/13.04.2023

Αναθεωρήση Ν. 4761-2020-19.2.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 19/02/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ  Ν.5021/2023-ΦΕΚ:31/Α/15.02.2023.

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1057/2011

Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων   του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΥΠΠΟΑ/54215/6364/6217/176/2019

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).


Ν.5021/2023

Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων - Ν.Π.Δ.Δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών, λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.


Ν.5103/2024

Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.


N.5103/2024/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία και ενίσχυση του ελληνόφωνου τραγουδιού και των ηχογραφημάτων νέων δημιουργών ή καλλιτεχνών, καθώς και την προστασία και διάχυση της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο της διαφύλαξης και ανάδειξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορικής πολιτικής του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων και λοιπές διατάξεις των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού./ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


Ν.736/1977

Περί οργανισμού Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Ν.4761/2020- ΦΕΚ: 248/Α/13.12.2020: Άρθρο 44  Καταργούμενες διατάξεις Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: α) Ο ν. 736/1977 (Α’ 316), β) οι περ. β’ και γ’ της παρ. 9 του άρθρου 7 του  ν. 2557/1997 (Α’ 271), γ) η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4049/2012 (Α’ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4208/2013  (Α’ 252),  δ) το π.δ. 47/1987 (Α’ 20).


ΕΣ/Τμ4(ΚΠΕ)121/2015

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ:Νόμιμη η καταβολή συμβατικού τιμήματος από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) σε ιδιωτική εταιρεία για την εκτύπωση των πρακτικών ημερίδων της Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,, καθόσον νομίμως το Τ.Α.Π.Α., στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται - μεταξύ άλλων - η έκδοση και διάθεση αρχαιολογικών περιοδικών και παντός είδους αρχαιολογικών δημοσιευμάτων (άρθρο 2 παρ. 1 περ. στ΄ ν. 736/1977), ανέλαβε την έκδοση των πρακτικών ημερίδων της ανωτέρω Ένωσης, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στη δημοσιοποίησή τους, καθώς το αντικείμενο των εν λόγω ημερίδων, συνίστατο στην παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων και μελετών, επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, καθώς και ερευνητικών εργασιών, συμβάλλοντας κατά τούτο στον επιστημονικό διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και των άλλων επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται με τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μη κανονική η δαπάνη, καθόσον, σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 38 του π.δ/τος 118/2007, για την παραλαβή των αντιτύπων των πρακτικών ουδέποτε συντάχθηκε σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, με το οποίο να πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών που εκτελέστηκαν.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/140/2019

Τουριστική προβολή δήμου:..Με τα δεδομένα αυτά η εντελλόμενη δαπάνη είναι λειτουργική, καθόσον η έκδοση του ως άνω βιβλίου-λευκώματος (185 σελίδων), που παρουσιάζει την πρώτη φωτογραφικά αποτυπωμένη ανάβαση στην κορυφή του .. (το έτος 1913) με κείμενα σε δύο γλώσσες (ελληνική και αγγλική) και η οποία διενεργήθηκε προκειμένου να προσφερθεί ως αναμνηστικό δώρο σε επίσημους επισκέπτες και συμμετέχοντες σε προγράμματα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου, συντείνει στην τουριστική ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Περαιτέρω, η κρινόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, ενόψει της υψηλής ποιότητας της ανωτέρω έκδοσης και της χαμηλής τιμής εκάστου τεμαχίου (3,99 ευρώ με Φ.Π.Α.). Τέλος, η εν λόγω δράση συμπεριελήφθη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής έτους 2018 του Δήμου (κεφ. 11 παρ. 8), που εγκρίθηκε με την 283/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έλαβε την 1775/12.2.2108 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα του ...Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018.


ΝΣΚ/107/2022

Νομιμοποίηση του Προέδρου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 4761/2020, να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής και πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης κατά των αυθαίρετων κατόχων των ακινήτων του ερωτήματος, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα οποία αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο για αρχαιολογικούς σκοπούς και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να εκτελεί πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που είχαν εκδοθεί για ακίνητα της ίδιας ως άνω κατηγορίας από τον Πρόεδρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, κατ’ εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 και εκκρεμούσε η εκτέλεσή τους κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4761/2020.(...)Α) Ο Πρόεδρος του Ο.Δ.Α.Π. νομιμοποιείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4761/2020 να εκδώσει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής για το ακίνητο επί της οδού Ερεχθέως 7 και Λυσίου 24 στην Πλάκα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο αποκτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για αρχαιολογικούς σκοπούς και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτούς. Β) Το ζήτημα, αν τα ακίνητα των οδών Ερεχθέως 9 και Ερεχθέως 7 και Λυσίου 24 στην Πλάκα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι δεκτικά αξιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4761/2020, τίθεται επί εσφαλμένης προϋπόθεσης, καθώς τα ακίνητα αυτά αποκτήθηκαν για αρχαιολογικούς σκοπούς και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους σκοπούς για τους οποίους αποκτήθηκαν, ενώ δεν επιτρέπεται και η παραχώρηση τους από τον Ο.Δ.Α.Π. σε τρίτους σύμφωνα με το αρ.10 παρ. 2 στδ του ν. 4761/2020, καθώς δεν ανήκουν στην κυριότητα, χρήση ή διαχείριση του Ο.Δ.Α.Π. Γ) Ο Πρόεδρος του Ο.Δ.Α.Π. νομιμοποιείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4761/2020 να εκτελέσει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997, για το ακίνητο της οδού Ερεχθέως 9, το οποίο αποκτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για αρχαιολογικούς σκοπούς και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτούς, τηρουμένων απαρεγκλίτως των διατάξεων που προστατεύουν τα πολιτιστικά εν γένει στοιχεία. Δ) Ο Πρόεδρος του Ο.Δ.Α.Π. νομιμοποιείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4761/2020 να εκδώσει πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για την αυθαίρετη χρήση του ακινήτου της οδού Ερεχθέως 7 και Λυσίου 24, με βάση την μισθωτική αξία του ακινήτου. Ε) Ο Πρόεδρος του Ο.Δ.Α.Π. νομιμοποιείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4761/2020 να εκδώσει πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για την αυθαίρετη χρήση του ακινήτου της οδού Ερεχθέως 9, με βάση την μισθωτική αξία του ακινήτου (ομόφωνα).