Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016
ΦΕΚ: 36/Α/09.03.2021

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΝΩΜΗ Α.2/2021

Διατύπωση Γνώμης σε Σχέδιο τροπολογίας που προορίζεται ως προσθήκη παραγράφου 7 στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί με το άρθρο 50 του νομοσχεδίου του ΥΠΑΝΕ με τον τίτλο «Σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας


Ν.4600/2019

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.


Ν.3978/2011

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.


2019/1830

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1830 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών  που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας


ΕΥΣΣΕΠ−Ε/οικ.212/2014

Τροποποίηση της α.π. 2/7457/0022/05.5.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Η-ΩΧ8) απόφασης καθορισμού αποζημίωσης των Προέδρων και των Μελών των Ομάδων Αυτεπιστασίας του έργου με ίδια μέσα, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο με τίτλο «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής», Υποέργου α/α 2 της Πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής» του Άξονα Προτεραιότητας 02: «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» της Κατηγορίας Πράξεων «Δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007?2013».

2/7457/0022/2014

Καθορισμός αποζημίωσης των προέδρων και των μελών των Ομάδων Αυτεπιστασίας του έργου με ίδια μέσα, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο με τίτλο «Συλλογή του ρυθμιστικού πλαισίου και αποτύπωση της διοικητικής πρακτικής σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής», Υποέργου α/α 2 της Πράξης «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής» του Άξονα Προτεραιότητας 02: «Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» της Κατηγορίας Πράξεων «Δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». (Τροποιποιήθηκε από την Αριθ. οικ. ΕΥΣΣΕΠ-Ε/οικ.212/2014)


A3δ/Γ.Π.οικ.25336/2019

Εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».(ΑΔΑ: ΨΞ6Μ465ΦΥΟ-ΘΧ8)


29267/2018

Συγκρότηση επιτροπής αρ. 97 παρ. 5 ν. 4483/2017 για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων των ΟΤΑ.


2009/81/ΕΚ

Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 25.7.2019)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/190/2019

Υπηρεσίες ελέγχου νομιμότητας κτηριακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πυρόσβεσης δημοτικών κτηρίωνΕνόψει των ανωτέρω δεν γεννάται ζήτημα αοριστίας του προϋπολογισμού των ελεγχόμενων υπηρεσιών. Περαιτέρω, οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν ένα ειδικό αντικείμενο και ως εκ τούτου δεν εντάσσονται στα συνήθη καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας του Δήμου, στα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3850/2010, περιλαμβάνονται η παροχή γενικών συμβουλών και υποδείξεων σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, την αποτελεσματικότητα των ατομικών μέσων προστασίας, τον έλεγχο της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, την εφαρμογή μέτρων πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και στην επίβλεψη των συνθηκών εργασίας. Ομοίως δεν περιλαμβάνονται και στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του, που εγκρίθηκε με την 3627/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ Β΄587), περιλαμβάνονται η διαχείριση εσόδων και εξόδων, η απεικόνιση οικονομικών πράξεων, η τήρηση οικονομικών προγραμμάτων, η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, και η διενέργεια διαδικασιών για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών.