Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4914/2022

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 61/Α/21.03.2022

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 36,37,47,63

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση 4914-2022-18.1.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 17/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5079/2023-ΦΕΚ:215/Α/22.12.2023

Αναθεωρήση 4914-2022-2.8.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 02/08/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.07.2023

Αναθεωρήση 4914-2022-21.4.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 21/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5043/2023-ΦΕΚ:91/Α/13.04.2023

Αναθεωρήση 4914-2022-14.4.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 14/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5042/2023 ΦΕΚ: 88/Α/10.04.2023

Αναθεωρήση 4914-2022-5.4.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 05/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5039/2023-ΦΕΚ:83/Α/03.04.2023

Αναθεωρήση 4914-2022-2.4.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 02/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5036/2023-ΦΕΚ:77/Α/28.03.2023

Αναθεωρήση 4914-2022-28.12.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 28/12/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ N.5007/2022-ΦΕΚ:241/A/23.12.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.5000/2022-ΦΕΚ:226/Α/09.12.2022

Αναθεωρήση 4914-2022-17.10.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 17/10/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4982/2022 - ΦΕΚ:195/Α/15.10.2022

Αναθεωρήση 4914-2022-7.9.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/09/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4965/2022 - ΦΕΚ: 162/Α/2.9.2022

Αναθεωρήση 4914-2022-24.05.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 24/05/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4933/2022-ΦΕΚ:99/Α/20.05.2022

Αναθεωρήση 4914-2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 21/03/2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

Ν.3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013.


Ν.4314/2014

Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις .


1415/324858/2023

Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της παρέμβασης Π2-55.2 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών - Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Αethina tumida)», στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027. 


27173/Η1/2021

Εθνική Αρχή των προγραμμάτων της Ε.Ε. Erasmus+ και European Solidarity Corps για την προγραμματική περίοδο 2021-2027


269397/2023

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης -ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.


244/147044/2023

Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” της παρέμβασης Π2-55.3 “Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023-2027. 


Αριθ. 907/052/2003

Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000 2006.


242/147016/2023

Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας” της παρέμβασης Π2-55.1 Συμβουλές, εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027.


268/166976/2023

«Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την υλοποίηση των Δράσεων “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027»ΑΔΑ:6Ζ724653ΠΓ-ΡΓΒ


241/147010/2023

Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” της παρέμβασης Π2-55.3 - “Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης μελισσοσμηνών”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027.