Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

N.4987/2022

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4174/2013
ΦΕΚ: 206/Α/04.11.2022

Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας


Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 39, 54Ζ ΚΑΙ 70), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν.5104/2024-ΦΕΚ:58/Α/19.04.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση N.4987-2022-5.3.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 05/03/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5092/2024-ΦΕΚ:33/Α/04.03.2024

Αναθεωρήση N.4987-2022-7.2.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/02/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5073/2023-ΦΕΚ:204/Α/11.12.2023

Αναθεωρήση N.4987-2022-24.10.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 24/10/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν.5047/2023-ΦΕΚ:147/Α/7.9.2023 ΚΑΙ N.5045/2023-ΦΕΚ:136/Α/29.7.2023 (ΔΙΟΡΘ.ΣΦΑΛΜ.ΣΤΟ ΦΕΚ:146/Α/7.9.2023)

Αναθεωρήση N.4987-2022-29.3.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 29/03/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.5036/2023-ΦΕΚ:77/Α/28.3.2023

Αναθεωρήση N.4987-2022-8.3.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 08/03/2023

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1283/2013

Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.



Ε.2088/2023

Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α΄ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού ΑΔΑ:6ΖΣ746ΜΠ3Ζ-7ΧΓ


Ε.2093/2022

Κοινοποίηση α) Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, (Α΄ 206)) με πλαγιότιτλους και β) επικαιροποιημένου παραρτήματος με τις συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά άρθρο αυτού ΑΔΑ: 9ΟΥ346ΜΠ3Ζ-3Κ8


ΠΟΛ. 1004/2015

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. 


Ο ΔΕΛ ΙΒ 1116459 ΕΞ 2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4987/2022 (Α΄206/4.11.2022) «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» ΑΔΑ:ΨΚΕΟ46ΜΠ3Ζ-6ΥΙ


Α.1215/2020

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).


ΠΟΛ 1020/2014

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1279/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014».

A.1157/2022

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 54Η του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.


ΠΟΛ.1231/2018

«Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018) ΑΔΑ: 6ΛΡΥ46ΜΠ3Ζ-ΝΝΑ 


ΠΟΛ.1124/2015

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄).