Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5029/2023
ΦΕΚ: 55/Α/10.03.2023

«Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ο.3017/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 30 και των άρθρων 37 και 54 του ν. 5029/2023 («Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», Α΄55/10.3.2023). ΑΔΑ:ΨΝΩ246ΜΠ3Ζ-ΩΚΚ


82602/ΓΔ4/2020

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.


Ν.4604/2019

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.


Ν.3500/2006

Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.


ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858/2023

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου. 


Ν.4326/2015

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/223/οικ.1604/2023

Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου ΑΔΑ:ΨΓ4Λ46ΜΤΛ6-ΣΡΩ


79910/ΓΔ4/2020

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την πρόληψη, αποτροπή και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.

Καταργείται με την 82602/ΓΔ4/2020, ΦΕΚ: 2653/Β/30.06.2020


36567/2019

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις».(ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2019


Δ1/83/2020

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019 <<Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις>> σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2020