Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5038/2023 , 4251/2014
ΦΕΚ: 81/Α/01.04.2023

Κώδικας Μετανάστευσης. 

Ν.5038/2023-ΦΕΚ:81/Α/01.04.2023:Άρθρο 179 (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 66 του Ν.5043/2023-ΦΕΚ:91/Α/13.04.2023): 1.Με την επιφύλαξη της παρ. 2 η ισχύος του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2024, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 2.Ειδικότερα: α) η παρ. 5 του άρθρου 17, β) η παρ. 4 του άρθρου 20, γ) η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 161 και δ) οι παρ. 11 και 12 του άρθρου 177 ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι κανονιστικές πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 176 δύνανται να εκδίδονται από τη δημοσίευση του παρόντος, η ισχύς τους όμως δεν άρχεται προ της 1ης Ιανουαρίου 2024.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.404/1978

Περί καθορισμού της έδρας και της περιφερείας των Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.

Ν.5028/2023-ΦΕΚ:54/Α/09.03.2023:Άρθρο 20: Από την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 13, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του παρόντος, καταργείται το π.δ. 404/1978 (Α’ 83), περί «Καθορισμού εδρών και περιφερειών των διοικητικών δικαστηρίων του Κράτους».

-Ν.5028/2023-ΦΕΚ:54/Α/09.03.2023:Άρθρο 46-παρ.2: Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 14 αρχίζει την 30ή.6.2023.


205233/2023

« Kοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91 /τ. A ΄/13-4- 2023) »  ΑΔΑ:ΨΔΜΣ46ΜΑΠΣ-29Τ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2023


N.3601/1928

Περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων

Ν.5041/2023-ΦΕΚ:87/Α/08.04.2023:Άρθρο 107-παρ.α: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) ο ν. 3601/1928 (Α’ 119), περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων.


3161/2023

«Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 2 του ν. 5043/2023. Αναστολή προθεσμιών εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου 2023».ΑΔΑ:ΨΠΛΔΟΞΤΒ-ΦΛΛ


Ν.Δ. 3899/1958

Περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων

Ν.5020/2023 ΦΕΚ: 29/Α/15.02.2023(…) Άρθρο 292 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:(...)(β) Το ν.δ. 3899/1958 (Α’ 195), περί προτιμώμενης υποθήκης επί πλοίων.(ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01.05.2023)


Ν.3816/1958

Περί κυρώσεως του Κώδικος ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

Ν.5020/2023 ΦΕΚ: 29/Α/15.02.2023(…) Άρθρο 292 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: (α) Ο ν. 3816/1958 (Α’ 32), περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.(ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01.05.2023)


44089/2023

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος εξομάλυνσης της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.5043/2023 (Α’ 91).


ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019

Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.

Ν.5037/2023 ΦΕΚ: 78/Α/28.03.2023, Άρθρο 67…5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/10.9.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 759) καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διά του παρόντος.

 


6287/2021

Οργάνωση και λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ν.5035/2023 ΦΕΚ: 76/Α/28.03.2023, Άρθρο 27 Καταργούμενες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:…ια) η υπ’ αρ. 6287/8.9.2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί της οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4213).


15556/2023

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του υποτομέα των ΟΤΑ.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ: 20039/2023:Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 ΑΔΑ:Ψ8Π7Η-ΞΝΗ