Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.5038/2023

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4251/2014, 5038/2023
ΦΕΚ: 81/Α/01.04.2023

Κώδικας Μετανάστευσης. 


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση N.5038-2023-9.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 09/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5100/2024 ΦΕΚ: 49/Α/05.04.2024

Αναθεωρήση N.5038-2023-25.1.24.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 25/01/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5079/2023-ΦΕΚ:215/Α/22.12.2023.

Αναθεωρήση N.5038-2023-18.4.2023-τρ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 18/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5043/2023-ΦΕΚ:91/Α/13.04.2023

Αναθεωρήση 5038-2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 02/04/2023

ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4251/2014

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.


ΠΟΛ.1207/2015

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (ΑΔΑ:7ΗΩΡΗ-ΚΤΥ)


4000/3/98-ιβ’/2024

Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής άδειας διαμονής.


ΝΣΚ/22/2020

Δυνατότητα υπαγωγής ανηλίκων πολιτών τρίτων χωρών στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β΄ παρ. 1 περίπτ. β) του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», όπως ισχύουν.(...)Ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β΄ παρ. 1 περίπτ. β) του ν. 4251/2014, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4587/2018, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις (κατά πλειοψηφία). Παραπέμφθηκε στην Β΄ Τακτική Ολομέλεια, κατόπιν της υπ’ αριθ. 230/2019 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος ΝΣΚ.


Ε.2019/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, του άρθρου 156 του ν.4764/2020 (Α’256) με τίτλο “Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν.4251/2014” ΑΔΑ:Ψ1Τ646ΜΠ3Ζ-3Ρ5


οικ.41711/2014

Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.


Ε.2094/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπό στοιχεία Αριθμ. οικ. 7396/2021/24.03.2021 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου “Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’80) και του π.δ. 106/2007 (Α’135)” (Β’1223) ΑΔΑ:6ΨΘΩ46ΜΠ3Ζ-ΤΘΖ


59008/2014

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διάθεση πλήρους ασφάλειας ασθένειας που προβλέπεται ως απαραίτητη γενική προυπόθεση του δικαιώματος διαμονής (άρθρο 6 περ. ε του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης)

Ε.2122/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ.21221-14/07/2020 (Β’ 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου “Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014.”» ΑΔΑ:6ΟΨ846ΜΠ3Ζ-ΠΚΘ


ΥΠΕΣ/20698/2014

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014.Εγκύκλιος αριθ. 12 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-Ρ9Δ