Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.5041/2023

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5041/2023
ΦΕΚ: 87/Α/08.04.2023

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι - Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος - Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ Α.86-ΠΑΡ.1 ΚΑΙ Α.91-ΠΑΡ.1.α ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Α.63-ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.5116/2024-ΦΕΚ:100/Α/03.07.2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.5041-2023-17.4.24.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 17/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5102/2024 ΦΕΚ: 55/Α/13.04.2024

Αναθεωρήση Ν.5041-2023-2.1.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 02/01/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5079/2023-ΦΕΚ:215/Α/22.12.2023

Αναθεωρήση Ν.5041-2023-4.12.2023-τρ2.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 04/12/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.5057/2023-ΦΕΚ:164/A/06.10.2023

Αναθεωρήση ν.5041-2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 09/04/2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/281/14935/2019

Βεβαίωση εγγραφής των Φυσικοθεραπευτών στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» και των Νοσηλευτών στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ΑΔΑ: ΨΑΜΧ465ΧΘΨ-ΛΙ4


Ν.4571/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις. 


Ν.5049/2023

Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 - Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις


Ν.5045/2023

Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.


Ν.4051/2012

Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης του ν.4046/2012


Ν.4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις


Ν.4958/2022

Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις


Ν.4625/2019/Αρθρο15

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.-Άρθρο 15 Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 


Ν.4772/2021

Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.


Α.1022/2021

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α’ 17).