Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 17/Α/02.02.2024

Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α΄ 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΠΝΠ/203/2023

Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας


ΕλΣυν.Τμ.Μείζονος-Επταμ.Σύνθ/4112/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Αναθεώρηση της 4305/2014 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ανάκλησής του κατά της 381/2014 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  Με τα δεδομένα αυτά το Δικαστήριο κρίνει ότι, ύστερα από την παράταση της λειτουργίας του γηπέδου της Λ…. με το άρθρο 10 παρ. 22 του ν. 4315/2014, ο χρόνος που καταλείπεται για τη νόμιμη λειτουργία αυτού – χωρίς να υπολογίζεται ενδεχόμενη στο μέλλον εκ νέου παράταση της λειτουργίας του – είναι επαρκής για να δικαιολογήσει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των προγραμματιζόμενων εργασιών αναβάθμισης των εν λόγω Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου (ΑΕΠ), με συνέπεια, με τη σύναψη της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, να μην γεννάται ζήτημα παραβίασης της αρχής της οικονομικότητας και της αποδοτικότητας. Άλλωστε, με τις εργασίες αναβάθμισης, όπως συνάγεται από τα άρθρα 13 έως 19 του ν. 4258/2014, που αποτελούν και το νομικό έρεισμα για την πραγματοποίηση των προγραμματιζόμενων εργασιών, επιδιώκεται η εξυπηρέτηση, πλην άλλων, και σκοπών δημοσίου συμφέροντος, αφού οι εργασίες αυτές εκσυγχρονισμού θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφάλειας των αθλητών και των θεατών – καθώς και την αναγκαία προσαρμογή των εγκαταστάσεων προς τις διεθνείς προδιαγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (UEFA) –, την καθημερινή λειτουργία του χώρου που συνδυάζεται με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων (πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα, εμπορικοί χώροι κ.λπ.), την εναρμόνιση του κτιριακού όγκου του γηπέδου και των δραστηριοτήτων στο ευρύτερο περιβάλλον από άποψη τοπίου και δραστηριοτήτων και την επίτευξη της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου


ΕΣ/ΤΜ.6/1324/2019

Συμπληρωματική σύμβαση έργου...ζητείται η ανάκληση της 673/2019 Πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) από τη δημοπράτηση του έργου έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 15 ετών, β) στην αιτιολογική έκθεση του ν.4479/2017, με το άρθρο 4 του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 56Α του ν.2725/1999 και με τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 αυτού προστέθηκαν αντίστοιχα τα άρθρα 56Β, 56Γ, 56Δ και 56Ε στο ν.2725/1999, αναφέρεται ότι «(…) Με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του σχεδίου νόμου επιχειρείται η απλοποίηση και η επικαιροποίηση των διαδικασιών για την ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας σε κατηγορίες και συνακολούθως για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς μέχρι σήμερα η χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους πραγματοποιούνταν με τα ίδια κριτήρια για το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, ενώ εξαιτίας αυτού παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της προσωρινής διάρκειας άδειας λειτουργίας με αλλεπάλληλες παρατάσεις. Πραγματοποιείται συνεπώς κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το είδος της αθλητικής εγκατάστασης, το σύνολο των θεατών και το είδος των αγώνων που θα πραγματοποιούνται σε αυτές και ρυθμίζεται συναφώς ο τρόπος και η διάρκεια της άδειας λειτουργίας από τις αντίστοιχες Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας. (…)» και γ) το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στην Ομάδα Ε2, όπως ο Δήμος αναφέρει στην αίτηση ανάκλησης (επικαλείται σχετικά τη 259/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ...), ως κλειστή εγκατάσταση χωρητικότητας 3.000 θέσεων, στην οποία διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών βάσει του άρθρου 56Α του ν.2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.4479/2017, ενώ, περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603/4.10.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 3568), που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 56Β παρ. 6 του ν.2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4479/2017, μία αθλητική εγκατάσταση που ανήκει στην κατηγορία Ε2 θεωρείται μεγάλη εγκατάσταση, το Τμήμα κρίνει ότι στοιχειοθετούνται απρόβλεπτες περιστάσεις, που δικαιολογούν κατά νόμο την κατάρτιση της επίμαχης συμπληρωματικής σύμβασης, καθώς πρόκειται για ένα έργο που δημοπρατήθηκε πριν από 15 χρόνια, ενώ, μετά τη θέσπιση του ν.4479/2017, οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατηγοριοποιούνται για πρώτη φορά και για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια, αναλόγως με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (όπως η αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου αναφέρει), το δε συγκεκριμένο έργο θεωρείται πλέον μεγάλη αθλητική εγκατάσταση, γεγονός που δε συνέτρεχε πριν τη θέσπιση του ν.4479/2017 και της βάσει αυτού εκδοθείσας υπουργικής απόφασης και κατ’ ακολουθία ο χαρακτηρισμός του έργου αυτού ως μεγάλης αθλητικής εγκατάστασης (κατηγορία Ε2) έχει ως προφανή συνέπεια τα κριτήρια και οι προδιαγραφές, που το έργο αυτό πρέπει να πληροί, να διαφοροποιούνται σε σχέση με τα αντίστοιχα αθλητικών εγκαταστάσεων άλλων κατηγοριών και να εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας με μεγαλύτερη αυστηρότητα...Ανακαλεί την 673/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,


ΕΛ/ΣΥΝ/ΤΜ.6/4305/2014

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Προγραμματικές συμβάσεις:επιδιώκεται η ανάκληση της 381/2014 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην υπό στοιχείο ΙΙ νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Τμήμα κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, η άσκηση της εν λόγω κρατικής καταρχήν αρμοδιότητας από τις Περιφέρειες τίθεται εκ του νόμου σε δυνητική και συντρέχουσα βάση, εις τρόπον ώστε να μην θίγεται σε καμία περίπτωση η συνταγματικώς κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειών ως Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε στην ανωτέρω νομική σκέψη, οι Περιφέρειες δεν υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ασκήσουν την αρμοδιότητα αυτή σε περίπτωση που υποβληθεί σχετική αίτηση. Αντιθέτως, εφόσον τα αρμόδια όργανα αυτής κρίνουν ότι τυχόν καταβολή χρηματοδότησης, δυνάμει της εν λόγω διάταξης, υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας, δύνανται να μην κάνουν χρήση της ανωτέρω συντρέχουσας αρμοδιότητας που τους έχει χορηγηθεί. Επομένως, η πρόβλεψη της δυνατότητας επιχορήγησης, η οποία επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των Περιφερειών, δεν ανατρέπει τον οικονομικό τους προγραμματισμό και, συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει την οικονομική τους αυτοτέλεια, ώστε η πρόβλεψή της να απαιτείται να συνοδευτεί και από μεταβίβαση εκ του Κράτους των αναγκαίων για την άσκησή της πιστώσεων. Περαιτέρω, το ζήτημα που προέκυψε κατά τη διάσκεψη σχετικά με το εάν η συγκεκριμένη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου αποτελεί ή μη τοπική υπόθεση δεν μπορεί να ερευνηθεί κατά την παρούσα διαδικασία, εφόσον δεν αναδείχθηκε από το Κλιμάκιο. Μειοψήφισε η Σύμβουλος Μαρία Αθανασοπούλου, κατά τη γνώμη της οποίας ναι μεν η ανάθεση της δυνατότητας άσκησης της ανωτέρω αρμοδιότητας στις Περιφέρειες δεν απαιτείται να συνοδεύεται από μεταφορά αντίστοιχων πόρων, πλην όμως, το ζήτημα της ανάθεσης αυτής πρέπει να εξεταστεί και ως προς τη συμφωνία της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4258/2014 με το συνολικό σύστημα που περιγράφεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος. Ειδικότερα, ακόμα και μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το έτος 2001, κάθε μεταβίβαση αρμοδιότητας του Κράτους προς τους Ο.Τ.Α. - και προς τις Περιφέρειες ως Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού- πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα του αν αφορά υπόθεση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τοπικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον, καθώς η δυνατότητα ανάθεσης στους Ο.Τ.Α. αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους δεν υφίσταται άνευ περιορισμών που προκύπτουν από τη συστηματική ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων (βλ. ΣτΕ 3663/2005). Κατά τούτο, η ανωτέρω ρύθμιση μπορεί να θεωρηθεί συνταγματικά θεμιτή μόνο στο μέτρο που αφορά στην ανάθεση αρμοδιότητας στις Περιφέρειες για τη χρηματοδότηση της βελτίωσης ή κατασκευής υποδομών αθλητικών σωματείων, οι οποίες (υποδομές) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και όχι για την τέλεση αγώνων επαγγελματικών αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπόθεση τοπικού αποκλειστικά ενδιαφέροντος η χρηματοδότηση της κατασκευής ή βελτίωσης μεγάλων αθλητικών υποδομών που προορίζονται να φιλοξενούν αγώνες μεταξύ επαγγελματικών ομάδων εθνικού και διεθνούς επιπέδου, οι οποίες λειτουργούν υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικά εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα. Πέραν δε τούτου η ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες επιφέρει κατακερματισμό του εθνικού επιτελικού σχεδιασμού που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), με συνέπεια να διακυβεύεται η συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωση του Κράτους να εποπτεύει την ανάπτυξη του αθλητισμού, εγείρει δε και ζητήματα ανάπτυξης αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών στο μέτρο ακριβώς που η χρηματοδότηση εκφεύγει πλέον του πεδίου ενός εθνικού επιτελικού σχεδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση των συναγωνιζόμενων εμπορικών εταιρειών. Επομένως, εν προκειμένω, κατά τη μειοψηφίσασα άποψη, η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής προς το αιτούν σωματείο μέσω της επίμαχης Προγραμματικής Σύμβασης πάσχει στο μέτρο που αφορά στη βελτίωση των υποδομών του γηπέδου ποδοσφαίρου, το οποίο όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου δεν χρησιμοποιείται από τα ερασιτεχνικά τμήματα του αιτούντος, αλλά από την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία …..ανακαλεί την 381/2014 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.