Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4223/2014, 4172/2014, 4611/2019, 4831/2021
ΦΕΚ: 58/Α/19.04.2024

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 36,83

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση N.5104-2024 -26.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 26/04/2024

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

Αναθεωρήση 5104-2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 21/04/2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

Α.1069/2024

Διαδικασία και δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58).


Ο.3020/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων της ΕΝΟΤΗΤΑΣ I, των άρθρων 87 έως 93, 99, 100, 102, 108, 112 και 115 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ II και της ΕΝΟΤΗΤΑΣ III του ν. 5104/2024 (Α' 58/19.4.2024) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες


ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014

ΘΔΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 ¨Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας».ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β


Α.1066/2021

Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

Ε.2070/2021 Κοινοποίηση της αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία για την επιστροφή του Φόρου Κατανάλωσης (Φ.Κ.) των προϊόντων καφέ των περ. β), γ) , δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και της αρ. Α.1065/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της υπ΄αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών (B΄ 4241) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»ΑΔΑ:62Β546ΜΠ3Ζ-ΞΥΑ


Ν.5020/2023

Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


ΚΥ 5/2021

Εγκύκλιος για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 6 ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση στων λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) ΑΔΑ: Ψ9ΞΚΟΡΡΕ-ΘΙ0


Ν.3842/2010

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.


ΝΣΚ/231/2015

Πρόστιμα – Υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013.Υποθέσεις για τις οποίες στις 26-7-2013, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4174/2013, είχε ήδη εκδοθεί δικαστική απόφαση, αλλά δεν είχε παρέλθει η προθεσμία για άσκηση έφεσης ή αναίρεσης κατ’ αυτής, μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»


N.2648/1998

Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις.


Ε.2186/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 133 «Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοιχτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/01» του νόμου 4831/21 (Α΄170) «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ:ΨΚ6Υ46ΜΠ3Ζ-07Τ