Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5107/2024
ΦΕΚ: 64/Α/01.05.2024

Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 32,38

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.5107-2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 02/05/2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

Ο.3021/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 32, 38 και 40 του ν. 5107/2024 (Α΄ 64) «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας - Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ:6Ζ9Δ46ΜΠ3Ζ-Ζ3Π


63793/2023

Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. 


28/2023

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα.


110811/2023

Κατανομή Πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Οικονομικού Έτους 2024.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΔΑ:6ΡΥΑ46ΝΛ2Α-ΑΗΙ


112875/2023

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου, καθορισμός διαχειριστή έργου/υπολόγου για πληρωμές δαπανών ΠΔΕ, καθορισμός υπηρεσιών που ασκούν διοικητική υποστήριξη για θέματα διατάκτη για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. 


4761/2024

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει ο/η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ορίζει διατάκτη τον/την ίδιο/α ή άλλο όργανο, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου, καθορισμός διαχειριστή έργου/υπολόγου για πληρωμές δαπανών ΠΔΕ, καθορισμός υπηρεσιών που ασκούν διοικητική υποστήριξη για θέματα διατάκτη.


2/47199/ΔΛΤΠ/2024

Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός της κίνησής του.112972/2023

Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας απονομής και της διάρκειας ισχύος του Σήματος Ισότητας σε επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.


οικοθ.60207/3828/2017

Τεχνική βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό την ανακατασκευή, διαρρύθμιση, βελτίωση και αναβάθμιση ακινήτων ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εποπτευόμενων Φορέων της, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για στέγαση και φιλοξενία ανηλίκων.


Ν 3631/2008

Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις.