Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5108/2024
ΦΕΚ: 65/Α/02.05.2024

Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΟΠΩΣ ΤΡΟΠ. ΜΕ ΤΟΝ Ν.5111/2024 ΦΕΚ: 76/Α/24.05.2024 (ΤΡΟΠ ΑΡΘΡΟ 74)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν. 5108-2024-ΦΕΚ 65-Α-3-5-2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 05/05/2024

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Αναθεωρήση Ν.5108-2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/05/2024

1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Σχετικά Έγγραφα

Ο.3024/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Α΄(άρθρα 1-14) και των άρθρων 65, 66, 68 και 76 του ν. 5108/2024 («Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», Α΄65/2-5-2024)


Ν.2172/1993

Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 1756/1988 "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας" και άλλες διατάξεις.


Ν.3904/2010

Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.


N.4427/2016

Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις


11029οικ/2023

Ανακατανομή προκηρυχθεισών θέσεων του ΚΘ´ εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης και της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και των Ειρηνοδικών.


Ν.1738/1987

Σύσταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας, τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των Κωδίκων Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις.


Ν.4842/2021

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.


Ν.4662/2020

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.


Ν.5075/2023

Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.


Ν.5028/2023

Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.