Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 75/Α/24.05.2024

Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.5110-2024-ΦΕΚ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 27/05/2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ 14/2017

Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.).


Ν.3549/2007

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.


ΥΠ.ΕΣ/30079/2015

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου
2015.


ΝΣΚ/3/2022

Ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος.(...)Οι αμοιβές των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) που προέρχονται από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από το άρθρο 104 παρ. 2 του Συντάγματος ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών ή απολαβών (ομόφωνα).


45704/2019

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. (ΑΔΑ: 65ΛΗ465ΧΘ7-ΞΧ5) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56/2019


ΥΠ.ΕΣ/47704/2023

«Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιουνίου 2023.» ΕΓΚΥΚΛΟΣ 62/2023 ΑΔΑ:6Ψ2Γ46ΜΤΛ6-ΘΨΟ


34351/2023

«Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 480/2023 ΑΔΑ: 9ΜΓ446ΜΤΛ6-ΣΩΨ 


ΥΠ.ΕΣ/33553/2024

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9 ης Ιουνίου 2024. ΑΔΑ:6ΞΓ146ΜΤΛ6-ΘΤΒ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2024


Φ.337/5/267539/Σ.456/2024

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2024- 25/ Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)


ΝΣΚ/116/2022

Ερωτάται εάν για τον διορισμό καθηγητή, ο οποίος έχει εκλεγεί στην βαθμίδα του Επίκουρου στον Τομέα «Φυσικής» της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η αναβολή εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεών του συνιστά κώλυμα.(....)Η χρήση, απλώς, από τον Κ.Ν. του δικαιώματος αναβολής κατάταξής του στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας δεν αίρει (κατ’ ορθότερη διατύπωση του ερωτήματος) το κώλυμα διορισμού του στην θέση, στην οποία έχει, κατ’ αρχήν, εκλεγεί.