Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 100/Α/03.07.2024

Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.5116-2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 04/07/2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4029/2011

Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις.


Ν. 2612/1998

Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις


Ν.5075/2023

Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή.


Ν.4797/2021

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις.


Ν. 2496/1997

Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις.


47811/2023

Καθορισμός ημερών για εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων που υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις Δ/νσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και στους Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4903/2022 (Α’ 46)». 


0.3073/2023

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58 και 62 του ν. 5075/2023 (Α’ 206) με τίτλο «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας - Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή». 


70799/2016

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

47811/2023-ΦΕΚ:1037/Β/24.02.2023:Καθορισμός ημερών για εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων που υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, στις Δ/νσεις Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και στους Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4903/2022 (Α’ 46)».

ΠΔ 236/2007

Τροποποίηση του π.δ. 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 16) και του π.δ. 17/2006 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 170/1996, 168/2003, 109/2004 (ΦΕΚ Α΄ 12)».


Π.Δ.19/2006

Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις.

Το Π.Δ. 19/2006 (Α' 16), όπως είχε τροποποιηθεί με το Π.Δ. 236/2007, ΦΕΚ-275 Α/10-12-2007 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 43,περίπτ. Α άρθρου 46 Ν. 4029/2011, ΦΕΚ-245 Α/22-11-2011