Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΝΣΚ/129/2016

Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

Αναγνώριση, με απόφαση πολιτικού δικαστηρίου, της σχέσης εργασίας εργαζομένων σε φορείς του δημόσιου τομέα ως αορίστου χρόνου και επιβολή απασχόλησής τους. Χρόνος σύστασης σχετικών θέσεων, χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης, ληπτέα υπόψη υπηρεσία.Το χρονικό σημείο σύστασης των θέσεων υπαλλήλων, που με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίστηκε ότι η απασχόλησή τους σε φορείς του Δημοσίου κ.λπ., διανύθηκε με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και όχι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, αναδράμει για κάθε εργαζόμενο στο χρονικό σημείο έναρξης του συμβατικού δεσμού με βάση την πρώτη κατά σειρά οικεία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Στο ίδιο χρονικό σημείο θα πρέπει να αναδράμει και η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων και να διαμορφωθεί στη συνέχεια δια της εφαρμογής των οικείων διατάξεων που διαδοχικά ίσχυσαν ως και των διατάξεων που σήμερα ισχύουν. Ο χρόνος υπηρεσίας, που λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, καθορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά εφαρμόζονται για την κατάταξη ενός εκάστου υπαλλήλου (πλειοψ.).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τ1/309/2006

Για την κατάταξη υπαλλήλων Δήμων με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου σε οργανικές θέσεις ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης αυτών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που συστήθηκαν ή εποπτεύονται από τους παραπάνω Δήμους.


ΑΠ/20/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Σύμβαση εργασίας. Διάκριση μεταξύ ορισμένου και αορίστου χρόνου. Η σύναψη συνεχομένων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου καθιστούν αυτή ως αορίστου με τις νόμιμες συνέπειες λύσης της. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με το δημόσιο για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών. Κρίση ότι υπό το καθεστώς του άρ. 103 Σ οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου με το δημόσιο δεν μετατρέπονται σε αορίστου. Η θέση αυτή είναι σύμφωνη και με το κοινοτικό δίκαιο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση που έκρινε ότι οι συνεχείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθίστανται αορίστου. Αντίθετη γνώμη μειοψηφίας. (Αναιρεί τη 9518/2005 ΜΠρΑθ - Ασφαλιστικά μέτρα) - (Ομοια η 19/2007 ΑΠ(ΟΛΟΜ)).


ΥΠΟΘΕΣΗ C-190/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 13ης Μαρτίου 2014
«Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 1999/70/ΕΚ — Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP — Πανεπιστήμια — Συνεργαζόμενοι καθηγητές — Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου — Ρήτρα 5, σημείο 1 — Μέτρα για την πρόληψη της καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως συμβάσεων ορισμένου χρόνου — Έννοια των “αντικειμενικών λόγων που δικαιολογούν τις συμβάσεις αυτές” — Ρήτρα 3 — Έννοια της “συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου” — Κυρώσεις — Δικαίωμα αποζημιώσεως — Διαφορετική μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου»
Στην υπόθεση C-190/13, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Ισπανία) με απόφαση της 4ης Απριλίου 2013, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 15 Απριλίου 2013, στο πλαίσιο της δίκης


ΝΣΚ/20/2005

Το ευεργέτημα της παρ.4 του άρθρου 64 του Ν 1943/1991, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν 2085/1992, δικαιούται ο υπάλληλος ο οποίος πριν από την εφαρμογή της παραπάνω διατάξεως υπηρετούσε σε προβληματική περιοχή και στη συνέχεια μετατάχθηκε ή μετατέθηκε σε άλλη υπηρεσία εντός της ίδιας προβληματικής περιοχής. Το παραπάνω ευεργέτημα δικαιούται και ο υπάλληλος ο οποίος πριν από το προαναφερθέν χρονικό σημείο υπηρετούσε σε προβληματική περιοχή με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μετά από αυτό καταρτίσθηκε νέα σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ακολούθως δε ο υπάλληλος τοποθετήθηκε σε οργανική θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τέλος μονιμοποιήθηκε με ταυτόχρονη αναγνώριση της προηγούμενης υπηρεσιακής του καταστάσεως για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.


ΝΣΚ/23/2018

Μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. υπαλλήλων της τέως ΤΕΟ Α.Ε., που επανήλθαν, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 14 και 17 του ν 4325/2015, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Είναι νόμιμη η μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των επανελθόντων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπαλλήλων της εταιρείας ΤΕΟ Α.Ε. χωρίς την προσμέτρηση του χρόνου απασχόλησής τους, που διανύθηκε στον ιδιωτικό τομέα πριν από την πρόσληψή τους στην εταιρεία.


ΝΣΚ/69/2023

Συνυπολογισμός ή μη του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με άδεια μητρότητας, ανατροφής τέκνου ή μακροχρόνια αναρρωτική στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα της εμπειρίας για την κατάταξη υπαλλήλου σε θέση εργασίας ανώτερου βαθμού (Εμπείρου υπαλλήλου, Ελεγκτή ή άλλης Θέσης Ειδικής Βαρύτητας).(...)Το χρονικό διάστημα απουσίας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. με άδεια μητρότητας, ανατροφής τέκνου ή μακροχρόνια αναρρωτική δεν συνυπολογίζεται στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα της εμπειρίας για την κατάταξη υπαλλήλου σε θέση εργασίας ανώτερου βαθμού (Εμπείρου υπαλλήλου, Ελεγκτή ή άλλης Θέσης Ειδικής Βαρύτητας) (ομόφωνα για την περίπτωση της μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας και κατά πλειοψηφία για την περίπτωση της άδειας μητρότητας και διευκόλυνσης για την ανατροφή τέκνου).


ΔΙΑΔΠ/25079/2013

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου»


169435/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 156266/23.11.2023 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Μονίμων, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)».


ΝΣΚ/235/2014

Υπολογισμός ή όχι του χρόνου αργίας δύο (2) υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη.

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/142/2018

Συγχώνευση Δ.Ε.Υ.Α.-Μη νόμιμη κατάταξη υπαλλήλων σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ επίκληση του άρθρου 13 του ν. 4483/2017.Με δεδομένα αυτά, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες, δεδομένου ότι κατά το χρόνο έκδοσης της κρίσιμης απόφασης για τη συγχώνευση των υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α. .., .. και...στην ενιαία Δ.Ε.Υ.Α.... οι φερόμενοι ως δικαιούχοι δεν είχαν ενεργές σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τις συγχωνευθείσες Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες να έχουν διαγνωσθεί ως τέτοιου είδους σχέσεις εργασίας είτε με ρητή διοικητική πράξη, το κύρος της οποίας να μην έχει προσβληθεί κατά την προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία, ή, σε περίπτωση αμφισβήτησης του χαρακτήρα τους, να έχουν αναγνωριστεί ως σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου με δικαστικές αποφάσεις που να παράγουν δεδικασμένο. (..)Συνεπώς, αφού οι εν λόγω υπάλληλοι δεν συνδέονταν πράγματι κατά τον κρίσιμο χρόνο με τις συγχωνευθείσες, συνεπώς και την απορροφώσα Δ.Ε.Υ.Α. ..., με ενεργές σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4483/2017, δεν μπορούσαν να καταταχθούν νομίμως σε θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην τελευταία αυτή επιχείρηση κατ’ επίκληση του εν λόγω άρθρου. (..) Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι μη νόμιμες και αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.