Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 129/2534/2010 , 1450/550/1982

Περιστολή δημόσιων δαπανών – Ισχύς υπουργικών αποφάσεων μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2534/4-2-2010 ΚΥΑ, περί μείωσης κατά 30% των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2534/4-2-2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών: 1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ.1450/550/3-3-1982 απόφαση του (τέως) Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ. 1043/4523/31-5-1996 απόφαση του (τέως) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το άρθρο 26 του Ν 3320/2005. 2. Μειώνονται κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε σχέση με εκείνα που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ.1450/550/3-3-1982 απόφαση του (τέως) Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ.1043/4523/31-5-1996 απόφαση του (τέως) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την υπ’ αριθμ.1273/15994/30-7-2001 απόφαση των (τέως) Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.(η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει του αριθ. Πρτ. Οικ. 1383/21611/19-09-2012 εγγράφου της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/105/1522/2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 

1043/4523/1996

Εξαίρεση αυτοκινήτων του Λιμενικού σώματος απο τις διατάξεις της αριθμ.1450/550/82 απόφασής μας και αύξηση του ορίου κατανάλωσης καυσίμων και λιπαντικών για τα αυτοκίνητα των Δασικών Υπηρεσιών του Υπ.Γεωργίας.


4813/Σ.1071/2020

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.127080/57460/ 21.12.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


ΤΑΔΚ/292/2017

Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


ΤΑΔΚ/775/2017

Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


ΤΑΔΚ/862/2017

Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. Φ. 127080/ 57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


68458/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 41638/18.8.2005 (ΦΕΚ 1240/Β΄/5.9.2005) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρων, μελών και γραμματέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού».  Επισυσάπτεται το άρθρο 15 του ν.2503/1997

Αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19.7/166/2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010 (Β΄ 1561) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) − Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ».

ΥΠΕΣ/458/2011

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 74712/29-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του τύπου, τουπεριεχόμενου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

ΔΙΠΑΑΔ/Φ./25/οικ. 25439/2014

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/ 16.9.2010 (Β΄ 1592) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης».