Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4957/2022

Ερωτάται, εάν είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων αξιολόγησης των φοιτητών της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου του πρώτου κύκλου σπουδών μετά το πέρας μεν του παρελθόντος ακαδημαϊκού χειμερινού εξαμήνου, αλλά εντός του χρόνου διάρκειας του τρέχοντος εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, εκτός των ωρών ή και ημερών διενέργειας των σχετικών μαθημάτων.(...) Δεν είναι δυνατή η διενέργεια εξετάσεων αξιολόγησης των φοιτητών της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μηχανουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου του πρώτου κύκλου σπουδών μετά το τέλος μεν του παρελθόντος χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά εντός του χρόνου διαρκείας του τρέχοντος εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, ακόμα και εκτός ωρών ή και ημερών διενέργειας των σχετικών μαθημάτων.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

20877/Ζ1/2021

Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου κατά το εαρινό εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.


ΝΣΚ 26/2024

Ερωτάται εάν μετά τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο του ΑΠΘ, οι οποίοι είχαν αναδειχθεί με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και προς εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων των εν λόγω κατηγοριών διδακτικού προσωπικού στη Σύγκλητο για το υπόλοιπο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, υφίσταται δυνατότητα παράτασης της θητείας των πιο πάνω αναδειχθέντων εκπροσώπων των κατηγοριών αυτών, μετά τη λήξη της θητείας τους και έως τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ή, σε αποφατική περίπτωση, υφίσταται δυνατότητα προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των πιο πάνω κατηγοριών διδακτικού προσωπικού στη Σύγκλητο με θητεία έως τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και οι ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ο Πρύτανης στην περίπτωση καταφατικής απάντησης στην πρώτη ή τη δεύτερη περίπτωση.(…) Μετά τη λήξη, την 23-01-2024, της θητείας των εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο του ΑΠΘ, οι οποίοι είχαν αναδειχθεί με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), για την εκπροσώπηση των εν λόγω κατηγοριών διδακτικού προσωπικού στη Σύγκλητο για το υπόλοιπο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ήτοι μέχρι 31-08-2024, θα κινηθεί η διαδικασία διενέργειας εκλογών, με εφαρμογή, κατ’ αναλογία νόμου προς κάλυψη του ακούσιου νομοθετικού κενού, των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 41 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και των άρθρων 7, 9, 10, 11 και 12 της 123024/Ζ1/2022 κ.υ.α. (Β΄ 5220), με αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.


ΝΣΚ/112/2022

Eρωτάται αν η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δύναται να χορηγήσει στον Ε.Μ., Επίκουρο Καθηγητή της ως άνω Σχολής, αντίγραφο του δελτίου βαθμολογίας του μαθήματος «Ιστορία και Θεωρία 3ου εξαμήνου: Μεσαιωνική Δύση, Αναγέννηση, Μπαρόκ», το οποίο κατατέθηκε στη Γραμματεία της Σχολής από Τριμελή Επιτροπή που ορίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.(...)Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου νομιμοποιείται να χορηγήσει στον αιτούντα το αντίγραφο του δελτίου βαθμολογίας του μαθήματος «Ιστορία και Θεωρία 3ου εξαμήνου: Μεσαιωνική Δύση, Αναγέννηση, Μπαρόκ», το οποίο κατέθεσε στη Γραμματεία της Σχολής η ορισθείσα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, Τριμελής Επιτροπή, αφού προηγουμένως ενημερώσει τα πρόσωπα που αυτό αφορά (κατά πλειοψηφία).


59181/Ζ1/2020

Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.


ΝΣΚ/166/2021

α) Αν o Γ.Σ., ο οποίος είναι φοιτητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατόπιν μετεγγραφής του από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο είχε εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με το δικαίωμα πρόσβασης του 10%, δικαιούται να αναγνωρίσει, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4115/2013, μαθήματα, τα οποία είχε διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην οποία είχε αρχικά εισαχθεί με πανελλαδικές εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και β) αν η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μπορεί να θεωρηθεί το «Τμήμα προέλευσης» σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4115/2013, παρόλο που η μετεγγραφή του Γ.Σ. έχει γίνει από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.(...)α) H Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δύναται, κατά νόμο, να θεωρηθεί το «Τμήμα προέλευσης», παρόλο που η μετεγγραφή του Γ.Σ. έχει γίνει από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) ο Γ.Σ., προπτυχιακός φοιτητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δύναται να ζητήσει από την ανωτέρω Σχολή την αναγνώριση εκείνων των μαθημάτων, που διδάχθηκε και εξετάστηκε επιτυχώς στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ίδιου Ιδρύματος, για την οποία θα αποφασίσει τελικά η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ως αποκλειστικά αρμόδιο όργανο (ομόφωνα).


ΝΣΚ/23/2024

Ερωτάται, εάν είναι δυνατή η ικανοποίηση αιτήματος φοιτητή, ο οποίος έχει εισαχθεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, να μετακινηθεί από τη Σχολή και Τμήμα επιτυχίας του στην ανωτέρω Σχολή του Ε.Μ.Π. το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 ν. 4692/2020.(…) Δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος φοιτητή να μετακινηθεί από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου φοιτά, στην Σχολή (και Τμήμα) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, λόγω της, εξ αρχής, μη δυνατότητας αυτής να υποδεχθεί φοιτητές από μεταγραφή και μετακίνηση, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος


Π.Δ. 232/1995

Κατάργηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ίδρυση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος


Π.Δ 71/1995

Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.


3/1/2024

Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022.


60243 /Ζ1/2021

Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.