Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ο.3050/2023

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων που αφορούν στην αποζημίωση της παρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α΄147) σε μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και Διενέργειας διαγωνισμών των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

80/2023

Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


71693 ΕΞ 2023

Διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο Δράσεων και Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


ΕΣ/Τ1/27/2001

Ο Γραμματέας Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών δεν δικαιούνται την αποζημίωση που ο νόμος ορίζει για τα μέλη των Επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών του Ο.Α.Ε.Δ..


ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ:4661/2022

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν την υλοποίηση από το Υπουργείο του ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια έργων 1, 2, 4 και 5 για τη Δράση 16972 - Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150098).


ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11281/2022

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής Δημόσιων Διεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία άνω των 30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών, που αφορούν την υλοποίηση από το Υπουργείο του ενταχθέντος Έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια έργων 1, 2, 4 και 5 για τη Δράση 16972 - Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150098).


120535 ΕΞ 2021

Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/11907/654/2022

Ορισμός διατάκτη και αποφαινόμενων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «Υποέργο 1: Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης - Σχέδιο Προστασίας Δασών», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/116732/3873/2023

Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δημόσιες συμβάσεις υλοποίησης του Έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ (Αntinero II)-ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/55968/540/2023

Σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, καθορισμός διαδικασίας χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023ΤΑ07500001.


10019/2023

Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 16921.