Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ν.4727/2020

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3861/2010, 3979/2011, 4053/2012, 4070/2012, ΠΔ 28/2015, Π.Δ. 40/2020
ΦΕΚ: 184/Α/23.09.2020

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 114

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση Ν.4727-2020-15.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 17/04/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ N.5099/2024-ΦΕΚ:48/Α/5.4.2024

Αναθεωρήση Ν.4727-2020-15.2.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 15/02/2024

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5086/2024- ΦΕΚ: 23/Α/14.2.2024

Αναθεωρήση Ν.4727-2020-27.4.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 27/04/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.5039/2023-ΦΕΚ:83/Α/03.04.2023

Αναθεωρήση Ν.4727-2020-21.3.2023.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 21/03/2023

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ N.5007/2022, ΦΕΚ: 241/A/23.12.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.5003/2022 - ΦΕΚ: 230/Α/14.12.2022

Αναθεωρήση Ν.4727-2020-3.8.22.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 03/08/2022

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4961/2022 -ΦΕΚ: 146/Α/27.7.2022, ΤΟΝ Ν.4934/2022-ΦΕΚ:100/Α/23.05.2022 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4915/2022 - ΦΕΚ: 63/Α/24.3.2022

Αναθεωρήση Ν.4727-2020-31.12.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 31/12/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ N.4876/2021- ΦΕΚ: 251/A/23.12.2021 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4855/2021- ΦΕΚ: 215/Β/12.11.2021

Αναθεωρήση Ν.4727-2020-22.9.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 22/09/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4830/2021 - ΦΕΚ:169/Α/18.9.2021.

Αναθεωρήση Ν.4727-2020-18.8.2021.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 18/08/2021

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4821/2021 - ΦΕΚ:134/Α/31.7.2021 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4808/2021, ΦΕΚ: 101/Α/19.06.2021

Αναθεωρήση Ν.4727-2020.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 23/09/2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

14492 ΕΞ 2021

Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΑ’ Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).


Ν.4706/2020

Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.


Ν.4591/2019

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017. 


12139/2019

«Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019): Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ (2016/2102) του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα».(ΑΔΑ: ΩΦΜΜ465ΧΘΨ-ΧΩΚ)


Φ451/107877/2022

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012.


Φ451/75754/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ451/107877/2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ, όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής, και του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012» (Β’ 1765).