Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 198/1967
ΦΕΚ: 77/Α/29.05.2024

Καθιέρωση της 6ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ημέρας αργίας για τον Δήμο Ιάσμου Νομού Ροδόπης.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.26/2024

Καθιέρωση της 10ης Ιουνίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ημέρας αργίας για τη Δημοτική Κοινότητα Διστόμου του Δήμου ΔιστόμουΑράχοβας- Αντίκυρας Νομού Βοιωτίας .


Π.Δ.50/2016

Καθιέρωση της 30ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης.


Π.Δ.49/2022

Καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της Αναλήψεως του Κυρίου, ως ημέρας αργίας για τον Δήμο Κρωπίας Νομού Αττικής.


Π.Δ.33/2014

Καθιέρωση της 18ης Οκτωβρίου ως ημέρας αργίας για τη δημοτική ενότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας.


Π.Δ. 20/2022

Καθιέρωση της δεύτερης Κυριακής του Μαρτίου κάθε έτους ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας.


Π.Δ. 110/2020

Καθιέρωση της Κυριακής που προηγείται της 18ης Μαΐου κάθε έτους ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για την Κοινότητα Βερβένων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας.


Π.Δ.103/2016

Καθιέρωση της τρίτης Κυριακής του Μαΐου ως δημοσίας εορτής τοπικής σημασίας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.


Π.Δ. 256/1999

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων.


Φ.101/17353/1929/2006

Τροποποίηση του π.δ. 256/1999 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/112/ΕΚ.


ΕλΣυν.Τμ.7/167/2008

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών δεξίωσης:..Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν, το Τμήμα κρίνει καταρχήν ότι οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι νόμιμες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 158 παρ.3 του ν. 3463/2006, διότι αυτή διενεργείται από τον Δήμο, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του εορτασμού της τοπικής θρησκευτικής εορτής του Αγίου Γεωργίου στον οικισμό .., εντός της εδαφικής του περιφέρειας και συνδέεται με την προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων και πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών του. Περαιτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι οι ως άνω δαπάνες ενόψει του ύψους τους και της ποσότητας των ειδών που προσφέρθηκαν δεν υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, όπως αυτό προσδιορίστηκε ανωτέρω, με βάση τον πληθυσμό του Δήμου και της σημασίας της εκδήλωσης τόσο για τον ίδιο τον Δήμο όσο και για τους δημότες του.(..)τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής πρέπει να θεωρηθούν.