Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014/Α.108
ΦΕΚ: 62/Α/15.03.2023

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. 

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.1/2019

Σύσταση δύο (2) θέσεων Παρέδρων και οκτώ (8) θέσεων Εισηγητών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Π.Δ.20/2021

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.


Π.Δ. 194/2002

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Αρειο Πάγο.


59152/2021

Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


88588/2014

Πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


12732οικ/2022

Αναπροσαρμογή του προβλεπόμενου από την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4186/2013 ποσού, ως έξοδα κινήσεως, στους επιμελητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.


Ν.1406/1983

Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων.


Π.Δ.125/1984

Σύσταση πάγιας προκαταβολής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου   Συγκοινωνιών


Π.Δ.61/2014

Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στην ΕΔΑΑΠ


64503/2019

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες