Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Π.Δ/4/2008

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4/2008
ΦΕΚ: 13/Α/07.02.2008

Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης.

Π.Δ. 109/2014, ΦΕΚ-176 Α/29-8-2014,άρθρο 69,παρ.2  – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 109/2014 ΣΤΗΝ ΕτΚ (: 29-8-2014) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία συστάθηκαν οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, όπως έχουν τροποποι­ηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα: ... Π.Δ. 4/2008 (ΦΕΚ Α΄ 13), ...

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΠΔ 131/2006

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

-Ν. 4251/2014, ΦΕΚ-80 Α/1-4-2014 παρ. 3 του άρθρου 139  (Ισχύς δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ ( : 1-4-2014)),: “3. Το π.δ. 131/2006 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 167/2008 (Α΄ 223) και 113/ 2013 (Α΄146), διατηρείται σε ισχύ, εφαρμοζόμενο αποκλειστικά για την οικογενειακή επανένωση των υπαγόμενων στις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για τους δικαιού­χους διεθνούς προστασίας”


Π.Δ. 69/1988

Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 'Εργων ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1 άρθρου 69 Π.Δ. 109/2014, ΦΕΚ-176 Α/29-8-2014


31224/925/Φ.2/2016

Εφαρμογή του άρθρου 24 του Οργανισμού (π.δ. 109/2014)- Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων και Ομάδων Εργασίας (AΔΑ:72ΚΠ4653ΟΞ-364)


Π.Δ.320/1988

Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης   

Π.Δ. 99/2014, ΦΕΚ-166 Α /28-8-2014, άρθρο 33: “Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται το π.δ. 320/1988 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθ. οικ. 202/1.2.2008 (Β΄ 155) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 9/5.1.2009 (Β΄ 4) και 319/27.1.2012 (Β΄ 130) όμοιες αποφάσεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος” - Ισχύς μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του π.δ/τος 99/2014 στην ΕτΚ


Π.Δ.770/1975

Περί διαρθρώσεως του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οργανισμού Υπηρεσιών τινών αυτού

Π.Δ. 99/2014, ΦΕΚ-166 Α /28-8-2014, άρθρο 33: “Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται το π.δ. 320/1988 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αριθ. οικ. 202/1.2.2008 (Β΄ 155) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 9/5.1.2009 (Β΄ 4) και 319/27.1.2012 (Β΄ 130) όμοιες αποφάσεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος” - Ισχύς μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του π.δ/τος 99/2014 στην ΕτΚ


Π.Δ 136/1999

Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).(Καταργήθηκε με το Π.Δ 113/2014, ΦΕΚ-180 Α/29-8-2014)


Π.Δ. 368/1989

Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας

Π.Δ. 113/2014, ΦΕΚ-180 Α/29-8-2014,άρθρο 63 ,περ. α: Καταργούνται οι διατάξεις: α) του π.δ/τος 368/1989, «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», Α΄ 163, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πλην των άρθρων 24, 25, 26, 27, 28, 29, και 30,


οικ.7558/135/Φ1/2017

Τήρηση, λειτουργία και επικαιροποίηση πληροφοριακού συστήματος χιλιομετρικών αποστάσεων από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών[π.δ. 109/2014 (Α' 176), όπως ισχύει].


ΔΚΠ/οικ/586/2015

Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2014 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.07). (ΑΔΑ:ΩΧΒΜ465ΦΘΘ-5ΑΕ)


ΠΔ 101/2008

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία.

Ν. 4251/2014, ΦΕΚ-80 Α/1-4-2014,άρθρο 139,παρ.1  (Ισχύς δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ (1-4-2014) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, καταργείται το π.δ. 101/2008, (Α΄ 157)