Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Π.Δ.5/2017

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5/2017
ΦΕΚ: 10/Α/01.02.2017

Προσαρμογή διατάξεων του π.δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων” (Α’ 101), όπως ισχύει, σε αυτές του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87) και ρύθμιση των οργανωτικών και λειτουργικών σχέσεων του Δήμου Κυθήρων με την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας».

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ. 138/2004

Προσαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 272/1985 «Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ``Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων’’» σε αυτές του Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ρύθμιση των οργανωτικών και λειτουργικών σχέσεων του Δήμου Κυθήρων και της Κοινότητας Αντικυθήρων με την Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας.


Π.Δ. 272/1985

Οργάνωση και αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία "Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας"


ΝΣΚ/32/2019

Αν η προστασία των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου στα Κύθηρα και Αντικύθηρα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της κατά τόπο αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ή ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων.(...)Η προστασία των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, της παραλίας (συντελεσμένης), του θαλάσσιου χώρου και γενικά των παράκτιων οικοσυστημάτων των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ομόφ.).


ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ.2033/2011

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των Περιφερειών μετά την έναρξη Εφαρμογής του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) ’’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’»

A.1179/2023

Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας).


61246/2023

Διαπιστωτική πράξη περί μη λειτουργίας και μη δυνατότητας σύστασης Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων χωρικής μας αρμοδιότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97Α του ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Π.Δ.26/1990

Τροποποίηση και συμπλήρωση των: α) Π.Δ. 101/1985 (Α 32), Π.Δ. 599/1985 (Α 213), γ) Π.Δ. 125/1986 (Α 43) και δ) Π.Δ. 9/ 1989 (Α 3), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες: 88/289/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3.5.1988, 88/406/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.6.1988 και 89/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30.5.1989.

 

ΝΣΚ/110/2019

Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του ν.4182/2013 για τη ρύθμιση των εννόμων σχέσεων κληρονομούμενου, ο οποίος δεν είχε ελληνική ιθαγένεια, ούτε κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα.(...)Για τη ρύθμιση των εννόμων σχέσεων του κληρονομούμενου (τύχη περιουσίας που κατέλειπε στην Ελλάδα) δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ελληνικής έννομης τάξης και συγκεκριμένα οι διατάξεις του ν.4182/2013.


ΝΣΚ/185/2020

Διαδικασία ορισμού του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων». Εφαρμοστέες διατάξεις.(....)Ως προς τη διαδικασία ορισμού του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων», έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του α.ν. 1920/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως της υπό του Ευαγγέλη Ζάππα καταλειφθείσας είς το Έθνος περιουσίας» και όχι αυτές των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (ομόφωνα).


ΕλΣυν/Ε Κλ/451/2016

Προγραμματικές συμβάσεις (...)Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) θεσμοθετείται η συνεργασία, βάσει «προγραμματικής σύμβασης», μεταξύ δημοσίων φορέων και καθορίζεται, στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο κάθε προγραμματικής σύμβασης, ούτως ώστε από αυτήν να παράγεται πραγματική και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών και να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεσή της. Σύμφωνα δε με το άρθρο 12 παρ. 4 και 6 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147/8.8.2016), οι ως άνω προγραμματικές συμβάσεις, όταν πράγματι αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό, δια της συνένωσης των μέσων που διαθέτει ο καθένας από αυτούς, την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου, που ρυθμίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.