Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Π.Δ.6/2023

Τύπος: Προεδρικά Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 13/Α/20.01.2023

Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας.

Το π.δ. 6/2023 (Α’ 13), περί σύστασης Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας, καταργείται με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.5049/2023 ΦΕΚ-152 Α/14-9-2023 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.6/2013

Σύσταση Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας.


2411/77117/2021

Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. - Κανονισμός 88/2021

2411/72014/2023-ΦΕΚ:6026/Β/19.10.2023: Τροποποίηση του υπ’ αρ. 88/2021 Κανονισμού «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄ 4913). 
2411/7247/2023-ΦΕΚ:580/Β/06.02.2023: Τροποποίηση του υπ’ αρ. 88/2021 Κανονισμού «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

Δ.ΟΡΓ.Α 1034340 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 «Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).» (Β’ 2871) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), καθώς και λοιπών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.


Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής.

Δ.ΟΡΓ.Α 1117864ΕΞ2023- ΦΕΚ: 5789/Β/4.10.2023 παρ.Β:ΙΙ:Β. Ύστερα από τα παραπάνω, από την ημερομηνία της παρ. Α της παρούσας, τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις (...) ΙΙ την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/ 12-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’  4738) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων αυτής, καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’  4012) και ειδικότερα καθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Δ.Δ.Κ), απευθείας υπαγόμενης στον Διοικητή, καθώς και των Αυτοτελών Γραφείων Διαχείρισης Κινδύνων των Γενικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.), Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.καιΕ.Φ.Κ.) και Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), ως κατωτέρω:

-Δ.ΟΡΓ.Α 1117864ΕΞ2023- ΦΕΚ: 5789/Β/4.10.2023 παρ.Δ: Η παρούσα απόφαση ισχύει από 4/12/2023.

Δ.ΟΡΓ.Α 1114541 ΕΞ 2023-ΦΕΚ:5626/Β/25.09.2023:Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των κλάδων από τους οποίους δύναται να προέρχονται οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών αυτής, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) όμοιας, ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Δ.ΟΡΓ.Α 1050717 ΕΞ 2023

Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των υπηρεσιών αυτής.

Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023-ΦΕΚ:4012/Β/23.06.2023:παρ.Δ:Η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1050717 ΕΞ 2023/12-04-2023 (Β’ 2708) απόφαση παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.


Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ,μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής.

Δ.ΟΡΓ.Α 1050717 ΕΞ 2023-ΦΕΚ:2708/Β/25.04.2023:Γ. Η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.1.2022 (Β΄142) απόφαση παύει να ισχύει, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.

Δ.ΟΡΓ.Α 1121847 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:6002/Β/24.11.2022: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B’ 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Γενικών Διευθύνσεων, με τίτλους «Γενική Διεύθυνση Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)» και «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», τον καθορισμό των στρατηγικών σκοπών, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τη μεταφορά σε αυτές και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) οργανικών μονάδων της υφιστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), καθώς και απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή και την παύση λειτουργίας της υφιστάμενης Γ.Δ.Φ.Δ. και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 όμοιας (Β΄ 142), ως προς τoν καθορισμό των οργανικών θέσεων Υπηρεσιών των ως άνω Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού θέματος, που αφορά στις εν λόγω Υπηρεσίες. (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡ.Β.ΙΙ - Ισχύει από 06/02/2023)

Δ.ΟΡΓ.Α 1108806 ΕΞ2022-ΦΕΚ:5578/Β/31.10.2022:παρ.Β.ΙΙ:1)Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας τις Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης (21.11.2022), την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 απόφαση «Τροποποίηση τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή τις Α.Α.Δ.Ε. “Οργανισμός τις Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)”, ως τις την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού τις Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ κλάδων τις και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού τις Α.Α.Δ.Ε., μεταξύ των Υπηρεσιών τις» (Β’ 142) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τις Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης (βλέπε πίνακα της παρ.Β.ΙΙ.1 της Δ.ΟΡΓ.Α 1108806 ΕΞ2022-ΦΕΚ:5578/Β/31.10.2022). 2) Από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας τις Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ Β’ τάξεως, το προσωπικό τις μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης Α1’ τάξεως ή μετακινείται ή μετατίθεται σε τις υπηρεσίες τις Α.Α.Δ.Ε., εντός του ίδιου Νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Δ.ΟΡΓ.Α 1089912 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:4974/Β/22.09.2022:Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-1-2022 (Β’ 142) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Α 1058903 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3534/Β/8.7.2022 παρ. Β.2: 2.Οι οργανικές θέσεις προσωπικού που προβλέπονται με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/14.01.2022 (Β’ 142) απόφαση, για τη Δ.Ο.Υ. Πλοίων από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.Κ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν και για το χρονικό διάστημα που αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί ως Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως.

Δ.ΟΡΓ.Α 1035448 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:2110/Β/28.4.2022:Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 142) και ειδικότερα: 1. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας: α) ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των κατωτέρω Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Για τις τροποποιήσεις βλέπε την Δ.ΟΡΓ.Α 1035448 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:2110/Β/28.4.2022.

Δ.ΟΡΓ.Α 1054165 ΕΞ 2022-ΦΕΚ:3198/Β/22.06.2022:Α.Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1029327 ΕΞ 2022/05-04-2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)” (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, με τίτλο “Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης” στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), τη μετονομασία του “Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής” της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης σε “Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής” και τη σύσταση ενός (1) Τμήματος Εσόδων σε αυτό, τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας και της δομής των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων αυτών, τον ανακαθορισμό της δομής και των αρμοδιοτήτων Δ.Ο.Υ. και των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) όμοιας και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β’ 1702) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε, από 27/06/2022 σε 29/07/2022:

α)τον χρόνο έναρξης λειτουργίας:αα)των έξι (6) Περιφερειακών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και ββ)της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης» της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης,

β)την ημερομηνία μετονομασίας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γ.Δ.Φ.Δ. σε Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και

γ)την ημερομηνία ισχύος εν γένει των διατάξεων αυτής.

Δ.ΟΡΓ.Α 1021774 ΕΞ2022, ΦΕΚ: 1315/Β/21.03.2022 Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’  6318) και Δ.ΟΡΓ.Α 1115405 ΕΞ2021/24-12-2021 (Β’ 6335) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διευθύνσεων Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.), αντίστοιχα, απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1004039 ΕΞ 2022/14-01-2022 (Β’ 142) όμοιας.

 


290282/818/2019

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΔΣΦ στο ΦΕΚ-2377/Β/19.6.2019


Δ6Α 1117082/ΕΞ2013

Μεταφορά αρμοδιοτήτων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός οργανικών θέσεων προσωπικού αυτής.

(Τροποποιήθηκε με την 1131977/ΕΞ2013-ΦΕΚ Β/2191/5.9.2013


ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/2020

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


ΔΔΑΔ Γ 1112503 ΕΞ 2022

«Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).»ΑΔΑ:ΨΩΔ846ΜΠ3Ζ-ΤΞΑ