Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)(ΑΔΑ:6ΓΓ2Η-Ω0Θ)
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1042/2015

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).(ΑΔΑ:6ΛΡ9Η-ΟΧ9)

ΠΟΛ.1138/2015

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος αλλοδαπών εταιρειών ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) (ΑΔΑ:7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ )


ΔΕΑΦΒ 1127680 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι Ο.Τ.Α. από την ιδιοχρησιμοποίηση και τη δωρεάν παραχώρηση των ακινήτων τους, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).


ΠΟΛ 1056/2015

Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
(ΑΔΑ:7Κ8ΖΗ-8Υ6)

ΠΟΛ 1069/2015

Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε.(άρθρα  39 & 40 ν.4172/2013).ΑΔΑ: Ω0ΥΓΗ-ΗΩ2 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΔΕΑΦ 1188103 ΕΞ2016

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτά Ανώνυμη Εταιρεία από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.


ΔΕΑΦ Β 1137822/2015

Φορολογική μεταχείριση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:ΩΒΜΨΗ-1ΡΝ )


ΔΕΑΦ Β 1137818/2015

Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών τουν.383/1976, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:6Γ9ΥΗ-ΔΡ0 )


ΔΕΑΦ Β 1112686/2017

Χρόνος έκπτωσης των δαπανών ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου και τόκους υπερημερίας, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)


ΔΕΑΦ Β΄1102518/2015

Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.(ΑΔΑ:7ΩΤ4Η-4ΗΗ )