Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3230/2004
Εισαγωγή Συστήματος διοίκησης μέσω στόχων - Καθορισμός Δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών στον Τομέα Οικονομικών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

21231/69/2013

Καθορισμός Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας Οικονομίας).

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/2006

Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Διοίκησης (ν.3230/2004).


ΔΙΠΑ/2813/2008

Καθορισμός Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/20640/2019

Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.


ΔΙΠΑ/Φ.3.1/6860/2013

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας» (Ν.3230/2004) 

Ν.3230/2004

Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.


Ν.3230/άρθρο12/2004

Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.Αρθρο 12 λοιπές διατάξεις


40763/2022

Καθορισμός στρατηγικών στόχων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έτους 2022, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» ΑΔΑ: ΨΙ96465ΧΘΞ-8Ν4 


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24918/2018

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019.(ΑΔΑ:6ΑΙΓ465ΧΘΨ-49Γ)


ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/26898/2018

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019 ΑΔΑ: 9ΨΞ3465ΧΘΨ-1ΒΔ