Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.(ΑΔΑ:64ΓΨΗ-ΜΗΤ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1100/2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 145/2017).


Αριθ. 1002414/204/25/0014/1993

Τρόπος καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας στο δημόσιο από το λήπτη των αγαθών και υπηρεσιών. ΠΟΛ. 1005/1993

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1115/1993 (ΦΕΚ 252 Β΄/12.04.1993), ΑΥΟ ΠΟΛ 1214/1994 (ΦΕΚ 727 Β΄/27.09.1994) και την ΑΥΟ ΠΟΛ 1380/2001 (ΦΕΚ 11 Β΄/14.1.2002).

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την Αριθμ. ΠΟΛ.1267/2012 -ΦΕΚ 44 Β/23-1-2012

ΠΟΛ. 1186/2015

Διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά τη νέα παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. (ΑΔΑ:768ΑΗ-14Ζ)


ΔΕΑΦΒ/1081689/2015

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τα διαλυόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013, για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση ή τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή λήξης της εκκαθάρισης των προσώπων αυτών.(ΑΔΑ:6ΒΠΛΗ-ΖΓΑ)


ΠΟΛ 1261/2014

Θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)

Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013.


ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013.


Δ12Α 1133819/2014

Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας τα οποία σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 απαλλάσσονται κατά 65% του φόρου εισοδήματος


ΠΟΛ 1211/2014

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.

ΠΟΛ 1025/2014

Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και τρόπος απόδοσης.