Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».(ΑΔΑ:7ΝΘΓΗ-1ΡΟ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2129/2019

Διευκρινίσεις για τη δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από τον δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομίας.(ΑΔΑ:Ψ7ΑΛ46ΜΠ3Ζ-ΦΨΓ)


ΠΟΛ.1142/2015

Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013 (ΑΔΑ:ΩΚΧΩΗ-ΠΙΖ)(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1227/2015)


ΠΟΛ 1069/2015

Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε.(άρθρα  39 & 40 ν.4172/2013).ΑΔΑ: Ω0ΥΓΗ-ΗΩ2 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΟΛ.1119/2014

Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας).(Συμπληρώθηκε με την πολ 1168/2014)

ΠΟΛ.1230/2015

Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (ΑΔΑ:7ΨΥΨΗ-26Ο )


ΠΟΛ.1080/2017

«Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».(ΑΔΑ:65Γ1Η-ΕΚΒ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΠΟΛ.1251/2014

Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας.
(ΑΔΑ:ΨΨ5ΓΗ-1ΘΞ)

ΠΟΛ 1008/2014

Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013.

1144110/2015

Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας


ΠΟΛ.1175/2017

«Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας».(ΑΔΑ:6ΖΑ746ΜΠ3Ζ-ΚΕΝ)