Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΠΟΛ.1124/2017

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4469/2017, 4472/2017

Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑ΄62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚΒ΄2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής.(ΑΔΑ:Ω7ΘΝΗ-Ν77)


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

130060/2017

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €)»1 στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)» .


61654/2019

Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».


ΠΟΛ.1181/2018

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών “Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017”. 


ΠΟΛ.1126/2018

Α) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 45 ΕΩΣ 55 ΤΟΥ Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105/14-6-2018) «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄62)» ΚΑΙ Β) ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 11 ΚΑΙ 21 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 4469/2017.(ΑΔΑ:ΩΖ2Π46ΜΠ3Ζ-12Κ )


64182/2018

Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. 


ΠΟΛ.1027/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν. 3588/2007 – Α΄ 153) ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4446/2016 (Α΄240), Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), Ν. 4491/2017 (Α΄ 152) ΚΑΙ Ν. 4512/2018 (Α΄5): ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ.(ΑΔΑ:ΩΣ4Μ46ΜΠ3Ζ-ΛΑΠ)


Γ2γ/40050/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ.28490/ 7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του ν. 4472/2017» (Β’ 1875).


ΝΣΚ/128/2019

α) Εφαρμογή ή μη της διάταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 σε Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος είχε υπαχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας και είχε υποβάλει σχετική αίτηση να λάβει το προβλεπόμενο από αυτήν επίδομα αναπηρίας, ενόσω αυτή ίσχυε και β) εφαρμογή ή μη στον εν λόγω πυροσβέστη των νεότερων διατάξεων της υπ’ αριθμ. 8002/14/7-β΄/3-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της περ.ΣΤ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, προς χορήγηση του ως άνω επιδόματος, που χορηγείται στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. (...) α) Το ΝΣΚ δεν έχει αρμοδιότητα να γνωμοδοτήσει επί του πρώτου σκέλους του εν λόγω ερωτήματος (πλειοψ.). β) Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης, που έχει υπαχθεί στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας, δεν υπάγεται στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 8002/14/7-β΄/3-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της περ.ΣΤ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, ώστε να του χορηγηθεί το προβλεπόμενο από αυτήν επίδομα αναπηρίας, που χορηγείται στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό (ομόφ.).


ΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΘΕΜΑ Β/ΤΜ.1/14η/2018

Σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν μη νομίμως, για τον προσδιορισμό των αποδοχών των ανωτέρω μουσικών, εφαρμόστηκαν σωρευτικά οι συντελεστές της διαβάθμισης των μουσικών των δημοτικών ορχηστρικών συνόλων, κατά το άρθρο 103 του ν. 4483/2017, επί των συντελεστών (για την κατηγορία ΤΕ) του άρθρου 14 παρ. 2 του 4354/2015 σχετικά με τη μισθολογική διάκριση των υπαλλήλων κατά κατηγορίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ έπρεπε στη γενική βάση που τίθεται για τον προσδιορισμό των αποδοχών γενικά με το ν. 4354/2015 (επί του παρόντος, το ποσό των 780,00 ευρώ), δεδομένου ότι ο νομοθέτης δεν όρισε διαφορετικό ποσό στην προκειμένη περίπτωση, να εφαρμοστούν οι συντελεστές του άρθρου 103 παρ. 4 του ν. 4483/2017. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε στο άτοπο αποτέλεσμα, οι ανωτέρω μουσικοί της κατηγορίας «Αρχιμουσικός» του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου ....... να λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν τις αποδοχές Αρχιμουσικού που υπηρετεί σε μία από τις διακριτές Ορχήστρες του Κεφαλαίου Η' του ν. 4472/2017, με αντίστοιχο χρόνο υπηρεσίας με τους ανωτέρω, αντίθετα προς τη βούληση του νομοθέτη, ο οποίος παγίως και διαχρονικά εντάσσει τα τρία αυτά μοναδικά ορχηστρικά σύνολα και, συνακόλουθα, τα μέλη τους σε ειδικές ρυθμίσεις, επιλογή την οποία δεν υιοθετεί αντίστοιχα ως προς την πολυσυλλεκτική κατηγορία του συνόλου των εκλεκτών μεν, ευάριθμων δε, δημοτικών μουσικών συνόλων, όπως τούτο συνάγεται από τη θέσπιση του οικείου ειδικού μισθολογίου και από λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν τα ανωτέρω τρία διακριτά ορχηστρικά σύνολα, κατά τα προεκτιθέμενα. Επομένως, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη.