Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) από την αυτοτελή φορολόγηση των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013. (ΑΔΑ:ΩΧ65Η-ΖΗΩ)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2002/2019

Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013. ΑΔΑ: ΩΨΠΤ46ΜΠ3Ζ-Β2Ο


ΠΟΛ.1235/2015

Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:Ω444Η-ΞΤΥ )


Δ13Β 1159791 ΕΞ.2012

ΘΕΜΑ: Χρόνος φορολογίας σε άρση της απαλλαγής από φ.μ.α. κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης sale and lease back.


ΔΕΑΦ 1117701 ΕΞ 2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (SALE AND LEASE BACK), ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 1.1.2014 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ ν.4172/2013.(ΑΔΑ:6ΤΛΙ46ΜΠ3Ζ-Η0Α )


ΠΟΛ 1007/2014

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994.

ΠΟΛ 1264/2014

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/94 με βάση τις διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/13


ΠΟΛ. 1146/2015

Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών. (ΑΔΑ:68Λ4Η-ΥΧΠ)


ΠΟΛ 1168/2018

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013.


ΝΣΚ/6/2019

Ποιος θεωρείται ο, εκ του νόμου και κατά τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια, μισθωτής και δικαιούχος του συμφωνημένου δικαιώματος σε υποβολή πρώτης προσφοράς για την αγορά μίσθιων ακινήτων, τα οποία, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, μισθώθηκαν με τη διαδικασία πώλησης και ταυτόχρονης μίσθωσης (sale and lease back)...Το Ελληνικό Δημόσιο έχει, σε σχέση με τα ανωτέρω αναφερόμενα ακίνητα, απ' ευθείας εκ του νόμου και σύμφωνα με τη βούληση των συμβληθέντων στα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια, την ιδιότητα του μισθωτή και, κατ' επέκταση, το δικαίωμα πρώτης προτίμησης ή προσφοράς προς αγορά από τον εκάστοτε κύριο και εκμισθωτή των ακινήτων. Αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος πρώτης προτίμησης ή προσφοράς αρμοδιότητα, πλην τυχόν αντίθετης πρόβλεψης, έχει το Υπουργείο Οικονομικών, στη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία του οποίου επανυπάγεται με την ολοκλήρωση αγοράς τους από το Δημόσιο τα υπόψη ακίνητα. Η αρμόδια για την άσκηση του δικαιώματος υπηρεσία διαπιστώνεται, επί τη βάσει των οικείων διατάξεων του Οργανισμού του ως άνω Υπουργείου, οι οποίες ρυθμίζουν την αρμοδιότητά τους (ομόφ.).


ΔΕΑΦ Β 1087176/2015

Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου που συνήφθη πριν την 1.1.2014, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι και την 31.12.2018.(ΑΔΑ:ΓΔΑΦ Β 1087176 ΔΞ 2015)