Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3943/2011
ΘEMA: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.3.2011) περί ποινικής διώξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ. 1022/2012

ΘEMA: Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α’) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

ΠΟΛ 1077/2011

Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1161/2011

Κοινοποίηση άρθρων του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66)


ΠΟΛ 1106/2011

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3887/2010 (ΦΕΚ 174 Α’/30.09.2010), του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’/30.09.2010) καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 16 του άρθρου 21 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’/31.03.2011)

Γ36/04/583/2017

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) περί κοινής δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α.».(ΑΔΑ:ΩΔΙ1465ΧΠΙ-094) (ΕΓΚ/40/2017)


ΠΟΛ 1093/2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1272/2015

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου  8 του  ν. 4337/2015 (ΦΔΚ 129 Α΄/17.10.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών πρός το Δημόσιο   (άρθ. 25 ν.1882/1990).ΑΔΑ: ΩΦΩΓΗ-8ΚΜ


ΠΟΛ 1110/2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ. - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1093/26.4.2011

ΠΟΛ 1026/2012

Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011(ΦΕΚ 66 Α΄) περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων. 

ΠΟΛ 1071/2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8  του ν.3943/31-3-2011