Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1170/2014
Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» από τα τελωνεία(ΑΔΑ:ΩΕΗΔΗ-ΠΚΑ)
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1027319/677/0026Β/1998

Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα " Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)

Α.1221/2021- ΦΕΚ: 4572/Β/2.10.2021:Με την έναρξη της παρούσας παύουν να ισχύουν τα έντυπα Μ1 έως και Μ11, όπως αναφέρονται στην υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.1027319/677/0006Β/16.3.1998 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/106/2017

Εξώδικος συμβιβασμος. Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκ. ΙΙ, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο εξώδικος συμβιβασμός, μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου ... και της φερόμενης ως δικαιούχου του εντάλματος εταιρείας, ως αιτιώδης δικαιοπραξία, είναι άκυρος. Και τούτο, διότι η αιτία του εξώδικου συμβιβασμού δεν είναι έγκυρη, αφού στηρίζεται σε δεύτερη παράταση της ως άνω μη νομίμως συναφθείσας σύμβασης, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί με την 107/2006 Πράξη του IV Τμήματος. Εξάλλου, και αυτοτελώς θεωρούμενη, η εν λόγω παράταση, η οποία διέπεται  από τις διατάξεις του ισχύοντος, κατά τον κρίσιμο χρόνο, π.δ. 394/1996 (Α΄ 266 - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ Α΄ 275), αναλόγως εφαρμοζόμενες και στις αναθέσεις παροχής υπηρεσιών .., που κυρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 12 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ Α΄ 42), ..., δεν είναι νόμιμη, καθόσον δεν ευρίσκει έρεισμα στο συμβατικό κείμενο....Επιπροσθέτως, η εν λόγω παράταση δεν είναι νόμιμη διότι πάσχει από αοριστία, καθώς ο χρόνος αυτής δεν είναι ορισμένος, αλλά εξαρτάται από το μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός της ολοκλήρωσης της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας. Περαιτέρω, ούτε και ως νόμιμη περίπτωση απευθείας ανάθεσης μπορεί να αντιμετωπιστεί, αφού η οικεία δαπάνη υπερβαίνει το ισχύον, κατά τον κρίσιμο χρόνο, όριο των 15.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), μέχρι του οποίου επιτρέπεται η, άνευ ειδικών λόγων, προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία...V. Κατόπιν αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΣ/ΤΜ.4/59/2017.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/96/2018

Αμοιβή υπηρεσιών επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης για την οργάνωση και εφαρμογή των δράσεων επιχειρησιακού προγράμματος. Με τα ανωτέρω δεδομένα, νομίμως ανατέθηκαν στη φερόμενη ως δικαιούχο οι επίμαχες υπηρεσίες, καθώς ανήκει μεν στην αρμοδιότητα του Δήμου η εν γένει μέριμνα για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών, οι δράσεις όμως της ενταγμένης στο ΕΠ πράξης «Επισιτιστική και Βασικής Υλικής Συνδρομή» προϋποθέτουν τη χρήση ειδικών τεχνικών μέσων (ψυγεία, φορτηγά ψυγεία, ερμάρια κλπ) και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις (...), τις οποίες το προσωπικό του Δήμου δεν διαθέτει. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο Δήμος και στο παρελθόν υλοποίησε με τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών το εν λόγω Πρόγραμμα. Εξάλλου, από το έγγραφο «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός», που προσκομίστηκε ενώπιον του Κλιμακίου, προκύπτει το κόστος των επιμέρους εργασιών που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω πράξη. Επίσης, δεν απαιτείται γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/21.6.2017 απόφαση «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις», καθώς η ανάδοχος δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της, ενώ, επιπλέον, κατά την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα. Περαιτέρω, η ανάθεση της ελεγχόμενης υπηρεσίας δεν συνιστά εκχώρηση της διοικητικής επάρκειας του Δήμου ..., ούτε πρόκειται για την ανάθεση του συνόλου της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της  ως άνω πράξης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μελέτη και το σχεδιασμό της, τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας τροφίμων, βασικής υλικής συνδρομής και υπηρεσιών, την κλήση των δυνητικά ωφελούμενων και την επίβλεψη και την πιστοποίηση του φυσικού της αντικειμένου. Επομένως, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι επιλέξιμη, σύμφωνα με τον ως άνω Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. Επίσης, το δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει από την ανάδοχο τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών της, σε περίπτωση παράτασης ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τη Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ, δεν παραβιάζει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, καθώς, ο όρος αυτός έχει την έννοια ότι σε περίπτωση που κατά το πέρας της αρχικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του Προγράμματος, ήτοι στις 31.12.2017, δεν είχαν ολοκληρωθεί οι δύο διανομές ειδών από την ανάδοχο και μεσολαβούσε παράταση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η αναθέτουσα αρχή είχε το δικαίωμα να ζητήσει από αυτήν να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της ώστε να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της (δύο διανομές) εντός της νέας προθεσμίας, άνευ οποιουδήποτε πρόσθετου ανταλλάγματος. Επομένως, το αναφερόμενο στη διακήρυξη δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής δεν επιφέρει την ανάθεση συμπληρωματικών, υπηρεσιών στην ανάδοχο και δε συνεπάγεται επαύξηση της αξίας της αρχικής σύμβασης. Τέλος, ο όρος της διακήρυξης περί ολοκλήρωσης ενός (1) τουλάχιστον έργου παροχής υπηρεσιών οργάνωσης/διοίκησης ή συνοδευτικών μέτρων σε Κοινωνική Σύμπραξη στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΒΑ, είναι νόμιμος, διότι σχετίζεται άμεσα και είναι ανάλογος με το αντικείμενο της σύμβασης και δεν πλήττει την ανάπτυξη επαρκούς ανταγωνισμού, ενόψει του ότι έχουν ενταχθεί στο εν λόγω Πρόγραμμα τουλάχιστον πενήντα επτά (57) Κοινωνικές Συμπράξεις και άρα έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν εταιρείες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των πολυάριθμων δράσεων του ΤΕΒΑ. ... Κατ’ ακολουθία, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/5/2019

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού: Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ανατέθηκαν απευθείας οι επίμαχες υπηρεσίες στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία, δεδομένου ότι δεν αποδεικνύεται ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις επιτρεπτής προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία. Ειδικότερα, η αξία των υπηρεσιών αυτών κατά το προηγούμενο της σύναψης της επίμαχης σύμβασης δωδεκάμηνο ανέρχεται σε 26.170,34 ευρώ (11.215,86+ 11.215,86+3.738,62) χωρίς ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπερβαίνει το νόμιμο όριο διενέργειας απευθείας ανάθεσης, ενώ από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ούτε από το, φέροντα το βάρος απόδειξης, φορέα αποδεικνύεται η συνδρομή εξαιρετικών περιστάσεων που κατέστησαν εν προκειμένω επιτρεπτή την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω (σκέψη IΙΙ Γ), ήτοι το άρθρο 15 της 285/2005 σύμβασης, την 28623/2009 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. και το 817/2010 πρωτόκολλο παράδοσης του έργου, κρίνει ότι ο φορέας, ο οποίος φέρει και το βάρος απόδειξης, δεν αποδεικνύει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στο Νοσοκομείο ανήκουν στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία και συνεπώς δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανωτέρω αιτία. Ούτε άλλωστε από το επικαλούμενο από το Νοσοκομείο 3950/20.4.2018  έγγραφο της Κοινωνίας της Πληροφορίας προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας αποδεικνύεται ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στο Νοσοκομείο, ανήκουν στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία. Σημειωτέον ότι στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα εξής: «(…) Τέλος, ως προς την από εσάς ανάθεση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων (δηλαδή του έργου) που επικαλείσθε στην από 27.3.2018 επιστολή σας, σχετική είναι η παρ. 6 του άρθρου 15 της με αρ. 285/2005 σύμβασης, κατά την οποία: Ο ανάδοχος θα παράσχει βεβαίωση ότι δίνεται η δυνατότητα και το δικαίωμα στον Κύριο του έργου (δηλαδή σε εσάς) να αναθέσει σε τρίτο οργανισμό μελλοντικά την συντήρηση και αναβάθμιση της λειτουργικότητας του λογισμικού, απαλλάσσοντας τον ανάδοχο από την ευθύνη για τα θέματα που άπτονται από την ανάπτυξη της νέας εφαρμογής και μετά». Εξάλλου, απορριπτέος τυγχάνει και ο ισχυρισμός της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας, που προβάλλεται με το 638/27.12.2017 έγγραφό της, ότι κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα επί των εφαρμογών λογισμικού του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στο Γενικό Νοσοκομείο ........ και συνεπώς ότι συντρέχει περίπτωση αποκλειστικότητας αυτής ως παρόχου των επίμαχων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, με συνέπεια τη νομιμότητα της επίμαχης απευθείας ανάθεσης σε αυτήν. Και τούτο διότι, πέραν του ότι δεν προσκομίζεται κανένα έγγραφο αποδεικτικό ή διευκρινιστικό του ως άνω ισχυρισμού, έρχεται και σε αντίθεση με  όσα έγγραφα αναφέρθηκαν στη σκέψη ΙΙΙ. Γ. της παρούσας (το άρθρο 15 της 285/2005 σύμβασης, την 28623/15.12.2009 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. και το 817/20.1.2010 πρωτόκολλο παράδοσης του ως άνω έργου). Τέλος, ασφαλές επιχείρημα υπέρ των αποκλειστικών πνευματικών δικαιωμάτων της ανωτέρω εταιρείας δεν μπορεί να συναχθεί ούτε από το  978/20.6.2014 έγγραφο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, το οποίο όλως αορίστως αναφέρεται στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων που εγκαθιστά και θέτει σε παραγωγική λειτουργία στα Νοσοκομεία η εταιρεία αυτή (βλ. Πράξη IV Τμ. 7/2018).   

Ανακλήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.4/18/2019,λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/148/2018

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού(...)Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε το Κλιμάκιο κρίνει τα εξής: Α) Μη νομίμως ανατέθηκαν απευθείας οι επίμαχες υπηρεσίες στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία, δεδομένου ότι δεν αποδεικνύεται ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις επιτρεπτής προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία. Ειδικότερα, η αξία των υπηρεσιών αυτών κατά το προηγούμενο της σύναψης της επίμαχης σύμβασης δωδεκάμηνο ανέρχεται σε 84.854,11 ευρώ (65.272,40 + 19.581,71) χωρίς ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπερβαίνει το νόμιμο όριο διενέργειας απευθείας ανάθεσης, ενώ από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ούτε από το, φέροντα το βάρος απόδειξης, φορέα αποδεικνύεται η συνδρομή εξαιρετικών περιστάσεων που κατέστησαν εν προκειμένω επιτρεπτή την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Συγκεκριμένα, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη  τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω (σκέψη IΙΙ Δ), ήτοι το άρθρο 15 της 285/2005 σύμβασης, την 28623/2009 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε. και το 817/2010 πρωτόκολλο παράδοσης του έργου, κρίνει ότι  ο φορέας, ο οποίος φέρει και το βάρος απόδειξης, δεν αποδεικνύει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στο Νοσοκομείο ανήκουν στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία και ότι ως εκ τούτου δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανωτέρω αιτία. Ούτε άλλωστε από το επικαλούμενο από το Νοσοκομείο 3950/20.4.2018  έγγραφο της Κοινωνίας της Πληροφορίας προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας αποδεικνύεται ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στο Νοσοκομείο, ανήκουν στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία. Σημειωτέον ότι στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα εξής: «(…) Τέλος, ως προς την από εσάς ανάθεση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων (δηλαδή του έργου) που επικαλείσθε στην από 27.3.2018 επιστολή σας, σχετική είναι η παρ. 6 του άρθρου 15 της με αρ. 285/2005 σύμβασης, κατά την οποία: Ο ανάδοχος θα παράσχει βεβαίωση ότι δίνεται η δυνατότητα και το δικαίωμα στον Κύριο του έργου (δηλαδή σε εσάς) να αναθέσει σε τρίτο οργανισμό μελλοντικά την συντήρηση και αναβάθμιση της λειτουργικότητας του λογισμικού, απαλλάσσοντας τον ανάδοχο από την ευθύνη για τα θέματα που άπτονται από την ανάπτυξη της νέας εφαρμογής και μετά». Β) Περαιτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, δοθέντος ότι, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και αυτών του π.δ. 80/2016, η σχετική ανάληψη υποχρέωσης εκδόθηκε μετά την υπογραφή της οικείας σύμβασης. Ωστόσο, το Κλιμάκιο κρίνει, ως προς την πλημμέλεια αυτή, ότι τα όργανα του Νοσοκομείου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, αλλά επειδή συγγνωστώς υπέλαβαν ότι ενεργούσαν νόμιμα.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/165/2018

Εκτέλεση του συγχρηματοδοτούμενου, από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έργου "Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.), Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το αντικείμενο του ελεγχόμενου διαγωνισμού φέρει εξειδικευμένο χαρακτήρα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που δικαιολογούν την αναλογική εφαρμογή της παρ. 4 του άρ. 38 του π.δ. 118/2007 και καθιστούν επιτρεπτή τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής διεξαγωγής αυτού. Ειδικότερα, το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών πληροφορικής, όπως αυτό προκύπτει από την απόφαση ένταξης της σχετικής Πράξης στο συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τη διακήρυξη, τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές (πίνακας συμμόρφωσης C.4.5.1.), τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων φορέων (άρθρο Β.2.6.), τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων (άρθρο Β4.1.4.), τις γενικές απαιτήσεις του νέου πληροφοριακού συστήματος, των ενοτήτων αυτού (άρθρα Α3.3.4. και Α3.3.5.) και τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (άρθρο Α4), απαιτεί (το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών) συναφή εμπειρία και ειδική γνώση των δεδομένων του προκηρυχθέντος έργου, το οποίο είναι σύγχρονο ως προς την αρχιτεκτονική του, το δε ζητούμενο τεχνολογικό και λειτουργικό μοντέλο είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο. Τούτο διότι, χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος τόσο σε ποιοτικό επίπεδο, λόγω της ανάγκης εξαγωγής πληροφοριών και από άλλους, εκτός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.), φορείς, που χρήζουν ανάλυσης με ειδικά εργαλεία, μορφοποίησης και συντονισμού για τους χρήστες, όσο και σε ποσοτικό επίπεδο, λόγω του μεγάλου εύρους των πληροφοριών, των ζητούμενων ελέγχων και των εκτεταμένων διασταυρώσεων, ενώ χαρακτηρίζεται και από ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς τους στόχους του, αφού αποβλέπει στη δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής και την αύξηση των εσόδων του Φορέα μέσω των αποτελεσματικών ελέγχων σε ασφαλισμένους και εργοδότες. Περαιτέρω, τόσο από τις δοθείσες διευκρινίσεις προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν φορείς, όσο και από συνταχθέντα πρακτικά αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αλλά και τις εισηγήσεις αναφορικά με τις ασκηθείσες προδικαστικές προσφυγές των υποψηφίων, προκύπτει ότι μόνο μία εξειδικευμένη σε θέματα πληροφορικής επιτροπή θα μπορούσε να φέρει με επιτυχία εις πέρας τη διαγωνιστική διαδικασία. Επομένως, τα ιδιαίτερα αυτά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον επίμαχο διαγωνισμό δικαιολογούν τη συγκρότηση της Έκτακτης Ειδικής Επιτροπής  διεξαγωγής του, αποτελούμενης από μέλη που προέρχονται από το χώρο της πληροφορικής και έχουν αποδεδειγμένα ειδικές γνώσεις και εγνωσμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο (βλ. σχετικά βιογραφικά), προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη επιλογή αναδόχου και η αποτελεσματική υλοποίηση του εν λόγω κρίσιμου για την οικονομία της χώρας έργου. Συνεπώς, κατά τον κρίσιμο χρόνο συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής συνέτρεχαν, κατά την κρίση του Κλιμακίου, οι εκ του νόμου απαιτούμενες ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη συγκρότησή της, αποτελούμενης από στελέχη εξειδικευμένα και επιλεγμένα βάσει των ειδικών απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Ως εκ τούτου, η οικεία απόφαση συγκρότησης της ορισθείσας επιτροπής αξιολόγησης παρίσταται αιτιολογημένη και ο σχετικός λόγος διαφωνίας είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Περαιτέρω όμως, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον η συγκρότηση της ως άνω Επιτροπής πάσχει, εκ του λόγου ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, δεν προηγήθηκε της σχετικής απόφασης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΠ Ο24/5/19.6.2014) η απαιτούμενη από τις κρίσιμες ως άνω διατάξεις (σκέψη ΙΙ) έγκριση του τότε εποπτεύοντος Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, γεγονός άλλωστε που συνομολογεί και ο Ε.Φ.Κ.Α.. Όμως το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης και ιδίως ότι α) η αρμόδια Διεύθυνση Γραμματείας του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν τη συγκρότηση της Επιτροπής αυτής ζήτησε εγκαίρως με έγγραφό της την έγκριση του αρμόδιου Υπουργού τονίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της έκδοσής της λόγω της ορισθείσας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, β) η ίδια ως άνω Διεύθυνση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού επανήλθε δύο φορές με έγγραφά της αιτουμένη και πάλι την έκδοση της σχετικής έγκρισης, χωρίς όμως τούτο να καταστεί εφικτό και γ) ο εν λόγω διαγωνισμός ήταν, εν πάση περιπτώσει, σε γνώση του αρμόδιου Υπουργείου, δοθέντος του ότι οι υπηρεσίες του μερίμνησαν για την ένταξη της Πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση τα αρμόδια όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., αφού εξήντλησον  τις επιβαλλόμενες διοικητικές ενέργειες για τη λήψη της επίμαχης έγκρισης συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων υπέλαβαν ότι μπορούσαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της συγκρότησης του ως άνω συλλογικού οργάνου χωρίς την προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου Υπουργού.