Αρ.Πρωτ.10425 Διεκπ. 7113/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3213/2003 , 4557/2018 , 4613/2019 , Π.Δ.65/2019
ΦΕΚ: 3947/Β/15.09.2020

Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σχετικά Έγγραφα

Πρωτ. 3814 Διεκπ.1834/2019

Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 - Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».


ΙΚΑ/Φ09/403/2016

«Κοινοποίηση εγγράφου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2016 (φορολογικό έτος 2015)»(ΑΔΑ:7ΒΣΦ4691ΩΓ-7ΟΤ)


Αριθμ. 4197/2015

Ρύθμιση κάθε ειδικότερου θέματος που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


1051Γ/2016

Υποβολή ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων έτους 2016


1972/2016

Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων.(ΑΔΑ:ΩΦ95ΟΡΡ6-ΨΣ9)


2/82355/0004/20146

Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων


1249/2017

Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).


27256/2015

Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (ΑΔΑ:6Χ92ΟΡΡ6-1ΞΤ)


3219/2019

Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ). 


25608/2015

Έλεγχος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων έτους 2015 (χρήση 2014) (ΑΔΑ:ΩΛΔ9ΟΡΡ6-ΖΟΦ)