ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2362/1995

Κατάρτιση και εγκριση Προυπολογισμών-Απολογισμών και Ισολογισμών ΝΠΔΔ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/30569/0094/2001

«Υποβολή απολογισμών και ισολογισμών από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις» .


8000/28/67-ζ΄/2022

Έγκριση ισολογισμών - απολογισμών οικονομικής χρήσης 2020 του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).


8000/28/64-ζ/2022

Έγκριση ισολογισμών - απολογισμών οικονομικής χρήσης 2019 του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).


8000/28/26-κβ’/2022

Έγκριση ισολογισμών-απολογισμών του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), οικονομικών χρήσεων 2008 -2018.


Φ.80000/οικ.14019/990/2014

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για το κλείσιμο των ισολογισμών-απολογισμών και οικονομικών καταστάσεων του π.δ. 80/1997 και την εν γένει λογιστική ενημέρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.


Φ 70523/28038/7389/2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ80000/οικ. 14019/ 990/2-5-2014 (Β΄ 1283) υπουργικής απόφασης «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για το κλείσιμο των ισολογισμών - απολογισμών και οικονομικών καταστάσεων του Π.δ. 80/1997 και την εν γένει λογιστική ενημέρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.


2/48873/0094/2009

Κατάρτιση Π/Υ ΝΠΔΔ και ειδικών λογαριασμών

57925/4055/424/2017

Αποστολή αιτημάτων ΟΤΑ Α και Β Βαθμού ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την εγκριση θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο πλάισιο πραγραμμάτων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2017-2018


ΥΠΕΣ/33667/2013

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΥΑ 29531/2014

Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015.