Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΣΤΕ/2811/2017

Τύπος: Δικαστικές Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

ΑΡΧΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (...) ζητείται η ακύρωση του π.δ. 139/2010 (Α΄ 232/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», κατά το μέρος που στις διατάξεις του που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ (...) και ότι επιλέγονται για την κατάληψη θέσεως προϊσταμένου ορισμένων οργανικών μονάδων υπάλληλοι «ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων», χωρίς να ορίζεται ότι επιλέγονται υπάλληλοι «ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων»(...)Περαιτέρω κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως (...) καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και της προμνησθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.(...) Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. Δέχεται εν μέρει την αίτηση


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΣΤΕ/2812/2017

ΑΡΧΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (...) ζητείται η ακύρωση του π.δ. 135/2010 (Α΄ 228/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», κατά το μέρος που στις διατάξεις του που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ (...) και ότι επιλέγονται για την κατάληψη θέσεως προϊσταμένου ορισμένων οργανικών μονάδων υπάλληλοι «ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων», χωρίς να ορίζεται ότι επιλέγονται υπάλληλοι «ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων»(...)Περαιτέρω κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως (...) καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και της προμνησθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.(...)Δέχεται την κρινόμενη αίτηση 


ΣΤΕ/2813/2017

ΑΡΧΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (...) ζητείται η ακύρωση του π.δ. 136/2010 (Α΄ 229/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», κατά το μέρος που στις διατάξεις του που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ (...). Ζητείται επίσης η ακύρωση των ιδίων διατάξεων κατά μέρος που με αυτές, όπως προβάλλεται, προβλέπεται ότι επιλέγονται για την κατάληψη θέσεως προϊσταμένου των οργανικών μονάδων υπάλληλοι «ΤΕ Μηχανικών όλων των κλάδων», χωρίς να ορίζεται ότι επιλέγονται υπάλληλοι «ΠΕ Μηχανικών όλων των κλάδων».(...)Περαιτέρω κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως (...) καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και της προμνησθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.(...)Δέχεται την κρινόμενη αίτηση 


ΣΤΕ/2818/2017

ΑΡΧΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (...) ζητείται η ακύρωση του π.δ. 132/2010 (Α΄ 225/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», κατά το μέρος που στις διατάξεις του που αφορούν στον ορισμό προϊσταμένων στις σχετικές οργανικές μονάδες ορίζεται ότι επιλέγονται διαζευκτικά υπάλληλοι διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), χωρίς να ορίζεται ότι η κατηγορία ΠΕ έχει προβάδισμα έναντι της κατηγορίας ΤΕ(...)Περαιτέρω κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως (...) καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και της προμνησθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.(...)Δέχεται την κρινόμενη αίτηση ως προς τα δύο πρώτα αιτούντα σωματεία 


ΣΤΕ/2816/2017

Οργασνισμός Περιφέρειας- ορισμός προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες:Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ.Επειδή κατόπιν των προαναφερθέντων, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος που ασκείται από την «Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) ..» και να γίνει δεκτή ως προς το πρώτο αιτούν σωματείο («…») και να ακυρωθεί το π.δ. 131/2010 ως προς τις προσβαλλόμενες διατάξεις του (άρθρο 38 παράγραφοι 1 έως 5, 13 έως 16 και 20 και άρθρο 39 παράγραφοι 1 έως 8, 10, 12 έως 16, 42 έως 45, 49 έως 51, 55 έως 58, 67 και 70), καθώς και να απορριφθεί η παρέμβαση.


ΣΤΕ 2817/2017

Οργανισμός Περιφέρειας...:Επειδή με την παράγραφο 7 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010, η οποία πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με τον σκοπό του νόμου και τις πάγιες ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 6 του ίδιου άρθρου, παρέχεται εξουσιοδότηση για την θέσπιση του αρχικού οργανισμού των περιφερειών, ο οποίος, αν και η εξουσιοδοτική διάταξη αναφέρεται σε «πρότυπο εσωτερικό οργανισμό», μπορεί, κατά την αληθή της έννοια, να θεσπισθεί είτε ως «πρότυπος», δηλαδή κοινός για το σύνολο των περιφερειών είτε αυτοτελώς για κάθε περιφέρεια με την αυτή, κατά βάση, για όλες τις περιφέρειες δομή και διάρθρωση.. Εξ άλλου κατά την έννοια της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 241 παράγραφοι 1 και 7 του ν. 3852/2010, στον οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας των περιφερειών προσδιορίζεται ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου από ποιες κατηγορίες και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να προβλεφθεί ότι οι προϊστάμενοι προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας ..Περαιτέρω κατά την έννοια των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κατοχυρούμενης στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχής της ορθολογικής οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως (ΣτΕ 16, 15/2015 Ολομέλεια) καθώς και των προαναφερθεισών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ. και της προμνησθείσας νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως του ν. 3852/2010, το καθοριζόμενο προβάδισμα των κατηγοριών των υπαλλήλων παύει να ισχύει μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οργανικές διατάξεις βάσει του αντικειμένου των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων προβλέπουν την τοποθέτηση ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας υπαλλήλου που έπεται κατά το προβάδισμα και όχι αδιακρίτως για όλες τις σχετικές οργανικές μονάδες.(..)Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο προσβαλλόμενος οργανισμός παρανόμως προβλέπει την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή TE) ως προϊσταμένων σε όλες τις αναφερθείσες οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Τμήματα), καταργώντας αδιακρίτως το θεσπιζόμενο προβάδισμα με το άρθρο 97 του κώδικα κατάστασης δημόσιων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ...Δέχεται την κρινόμενη αίτηση και ακυρώνει το π.δ. 149/2010 (A' 242/27.12.2010) ως προς τις προσβαλλόμενες διατάξεις του (άρθρο 39 παράγραφοι 1 έως 5, 13 έως 17 και 21 και άρθρο 40 παράγραφοι 1 έως 8, 10, 12 έως 16, 42 έως 45, 49 έως 51, 55 έως 58, 67 και 70), σύμφωνα με το σκεπτικό.


2/87205/0022/2008

Καθορισμός χρηματικού ποσού ως εξόδων κίνησης των υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ κατηγορίας του ΟΑΕΔ.


2/41262/0022/2007

Καθορισμός χρηματικού ποσού ως εξόδων κίνησης των υπαλλήλων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ κατηγορίας του ΟΑΕΔ.


ΕλΣυνΚλ.Τμ.1/307/2015

Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι τυγχάνει αβάσιμος ο πρώτος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου, δοθέντος ότι η διαπιστωθείσα υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου ... δεν συνεπάγεται a priori την απαγόρευση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων οργανικών του μονάδων (εν προκειμένω Αυτοτελών Τμημάτων), το μεν διότι τέτοια απαγόρευση ουδόλως προκύπτει από το γράμμα του νόμου, το δε διότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου αυτού να προβεί στην ανωτέρω αιτιολογημένη στάθμιση και να προβεί στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποστελεχωμένων οργανικών μονάδων, εφόσον οι τελευταίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία αυτού, τέτοια δε στάθμιση διενεργήθηκε, όπως προκύπτει από την οικεία απόφαση προκήρυξης θέσεων και το 4915/3.7.2015 έγγραφο επανυποβολής των ελεγχόμενων χρηματικών ενταλμάτων. Εξάλλου, αβάσιμος τυγχάνει και ο δεύτερος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου, ο οποίος, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου του πλήττει την τοποθέτηση Προϊσταμένων αποκλειστικά στα Αυτοτελή Τμήματα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (καθόσον στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών δεν ήταν δυνατή κατά τον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας η τοποθέτηση υπαλλήλου κλάδου ΔΕ, περαιτέρω δε οι τοποθετήσεις στα λοιπά Τμήματα δεν σχετίζονται με τα ελεγχόμενα εντάλματα), δοθέντος ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για τα τμήματα αυτά προβλέπει ρητά τη δυνατότητα επιλογής Προϊσταμένων κατηγορίας που έπεται στο προβάδισμα (ΔΕ), «εν ελλείψει» υπαλλήλων προβαδίζουσας κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ), συνεπώς, ορθώς για τα Τμήματα αυτά δεν προκρίθηκαν υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ, εφόσον υπήρξαν υποψήφιοι προβαδίζουσας κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ (....), περαιτέρω, δε, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, επιτρεπτώς συμμετείχαν στη διαδικασία ως υποψήφιοι υπάλληλοι ΠΕ με βαθμό Ε΄ (... και ...), ελλείψει υπαλλήλων ΠΕ ανώτερου βαθμού.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες παρίστανται νόμιμες και τα εντάλματα αυτά πρέπει να θεωρηθούν.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./304/15491/2022

Κατανομή διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/108/6885/2021

Απόφαση κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.