Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4623/2019/Α.79 , ΠΔ 146/2003
ΦΕΚ: 3815/Β/15.10.2019

Καθορισμός προϋποθέσεων ανάθεσης της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας.

Σχετικά Έγγραφα

Δ4δ/οικ.5481/2000

Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος γενικής-αναλυτικής λογιστικής και κοστολόγησης

ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.4/24/2018

Σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατάρτισης ισολογισμού έτους 2016 , ανάπτυξης και εφαρμογής λογιστικού σχεδίου γενικής λογιστικής αναλυτικής λογιστικής.(...)  Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της παρούσας η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Τούτο δε, διότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα και από την Επίτροπο, από τα επισυναπτόμενα στο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι της επίμαχης ανάθεσης προηγήθηκε μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας, με την οποία να τεκμηριώνεται κατά τρόπο διαφανή και ορισμένο η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των υπό ανάθεση υπηρεσιών στο ποσό των 60.000 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.) και να είναι δυνατή η επαλήθευση του τρόπου κοστολόγησης αυτών κατά την ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης για την εξόφληση του οικείου τιμολογίου. 


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/14/2018

Λογιστικές υπηρεσίες. (..)  παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και λειτουργίας του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στη νοσοκομειακή μονάδα...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι επίμαχες εργασίες λογιστικής υποστήριξης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας .... «....» μη νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτη τρίτο, καθότι συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες, που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού (..)Σημειωτέον, τέλος, ότι η μη νομιμότητα της ανάθεσης των υπηρεσιών αυτών σε τρίτους ιδιώτες έχει επισημανθεί με σειρά πράξεων του Κλιμακίου κατά τα προηγούμενα έτη αναφορικά με τις λοιπές νοσοκομειακές μονάδες ....(βλ. Ελ.Συν. ΚΠΕΔ στο IV 200/2013, 155/2014, 120/2016), με αποτέλεσμα να μη δύναται να αναγνωριστεί συγγνωστή πλάνη στα όργανα αυτού.


ΕλΣυν.Κλ.4/60/2015

Υπηρεσίες πληροφορικής - λογιστικής υποστήριξης -Εσωτερικού Ελεγκτή:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού 41.305,24 ευρώ, από Νοσοκομείο σε ανώνυμη εταιρεία, ως αμοιβή της για την παροχή υπηρεσιών συνεχής υποστήριξης της λειτουργίας του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος και την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής για το χρονικό διάστημα από 21.6.2013 έως 21.6.2014, καθόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες, που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου, οι οποίοι, σύμφωνα με αναφερθείσες προβλέψεις του Οργανισμού αυτού, είναι επιφορτισμένοι με τη λογιστική υποστήριξη του Νοσοκομείου. Περαιτέρω, δεν προκύπτει έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας από το προσωπικό του Νοσοκομείου.(συγγνωστή πλάνη)


Υ1/Γ.Π.οικ 92962/2014

Γενικές κατευθύνσεις - οδηγίες για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα προς τις Μονάδες Υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) της χώρας (ΑΔΑ:7Α44Θ-ΑΗΗ)

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/384/2015

Υπηρεσιες παρακολούθησης Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής(..) Με τα ανωτέρω δεδομένα .., οι επίμαχες εργασίες νομίμως ανατέθηκαν σε εξωτερικό συνεργάτη, καθώς, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, δεν υπηρετούσε στο Δήμο ... υπάλληλος με άδεια λογιστή Α΄ τάξης και, ως εκ τούτου, πληρούται η μοναδική προϋπόθεση που τίθεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις για την εν λόγω ανάθεση. Περαιτέρω,...δοθέντος ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 11 παρ. 1 του ν. 3697/2008, οι δήμοι, εφόσον συντρέχει η ως άνω προϋπόθεση, δύνανται να αναθέτουν σε εξωτερικό συνεργάτη, όχι μόνο τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, αλλά, εν γένει, την οργάνωση και υποστήριξη των οικονομικών τους υπηρεσιών και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου. Επιπλέον, ...ανεξαρτήτως του αν ήταν ή όχι δυνατή η έγκαιρη θεωρητική εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης επί του επίμαχου αντικειμένου (βασικές αρχές της Γενικής Λογιστικής, διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου σύμφωνα με τις επιταγές του Διπλογραφικού και εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής), η ανάδοχος εταιρεία ανέλαβε την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου σε λογιστικές εργασίες προσωπικού του Δήμου, όχι τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κυρίως επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των λογιστικών εργασιών (“on the job”)...Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω ... η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί.


Α3 (γ) /ΓΠ/οικ.23754/2015

Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου πέντε (5) ευρώ στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).


A1β/Γ.Π. οικ.: 97975/2016

Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.


Υ3α/Γ.Π.οικ.34408/2014

Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 - Διευκρινήσεις για τα Κέντρα Υγείας και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους στο πλαίσιο ένταξης και λειτουργίας τους στο Π.Ε.Δ.Υ.

Γ.Π.οικ.51008/2017

«Καθορισμός στοχοθεσίας Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας έτους 2017 (με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2017-2020)»(ΑΔΑ: 78Γ9465ΦΥΟ-1ΙΙ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ