Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/62904/1608/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Διευκρινήσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό ως επαναχρησιμοποιήσιμου προϊόντος για τα προϊόντα του Μέρους Β του Παραρτήματος της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904, όπως μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια και αναδευτήρες. ΑΔΑ:ΕΠΖΠ4653Π8-07Φ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4736/2020

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.


ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/33056/1576/2020

Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/362 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 και της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/363 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής.


Ε.2018/2020

Kοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας ΑΔΑ:ΨΞ5Χ46ΜΠ3Ζ-7Β2


E.2114/2019

«Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/998 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα»(ΑΔΑ:ΩΣ0Ζ46ΜΠ3Ζ-ΑΔ7)


ΔΔΕΚΑ Α 1001285 ΕΞ 2020

Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2220 του Συμβουλίου της 19ής Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα ΑΔΑ: Ψ9Ν546ΜΠ3Ζ-4ΓΡ


ΔΔΘΕΚΑ Α΄1177475 ΕΞ 2019

Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1927 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα «καταγόμενα προϊόντα» ή τα «προϊόντα καταγωγής» που καθορίζονται στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και εφαρμόζονται εντός των ορίων των ετήσιων ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα από τη Σιγκαπούρη ΑΔΑ: 6ΑΙ546ΜΠ3Ζ-3Θ0


Γ5/55146/2837/2019

Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2018/1846/ΕΕ (ADR 2019 - RID 2019) .(ΑΔΑ: 6ΣΦ2465ΧΘΞ-ΗΚ9)


ΔΔΘΕΚΑ Α 1001071 ΕΞ 2020

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 σχετικά με την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.2019/2197 του Συμβουλίου της 19.12.2019 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 335/1/27-12-2019) ΑΔΑ: ΩΘ9Κ46ΜΠ3Ζ-ΖΗ1


Ν.4967/2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (L 136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L 136) και λοιπές διατάξεις.


Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019

«Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2220 του Συμβουλίου της 19ής Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα