Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4605/2019 , 4046/2012

Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 93 του ν.4605/2019.ΑΔΑ:ΩΚΦΧ46ΜΠ3Ζ-Δ8Ψ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2076/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 38, 55, 93, 95 & 96 ΤΟΥ ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52)ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.(ΑΔΑ:6ΘΚ246ΜΠ3Ζ-13Η )


ΕΑΑΔΗΣΥ/1859/2019

Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 (Α' 52) - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016- Προσθήκη νέων άρθρων.(ΑΔΑ: 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43)


39095/2019

Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του ν. 4605/2019. 


245/2019

Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019. 


117839/2019

Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.


131164/2019

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52)


ΕΑΑΔΗΣΥ/2210/2019

Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019.(ΑΔΑ:66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)


55748/2019

Δημιουργία πανελλαδικού Δικτύου Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων, κατά το άρθρο 56 του ν. 4605/ 2019


ΠΟΛ.1039/2015

Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του  ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών. (ΑΔΑ:ΨΩΔ0Η-311)

Ε.2088/2019  Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013.(ΑΔΑ: 9ΦΘΤ46ΜΠ3Ζ-ΝΩΡ)


E.2062/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Ζ΄(ΑΡΘΡΑ 68 ΕΩΣ 84) ΤΟΥ Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄ 52/1-4-2019) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 55, 66, 85, 96, 99, 103 ΚΑΙ 106 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.(ΑΔΑ: 7ΜΜΥ46ΜΠ3Ζ-ΧΦΟ)