Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4314/2014

Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) ΑΔΑ: 60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

79732/2020

Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)


128/2021

Διευκρινίσεις επί του ισχύοντος πλαισίου για την πιστοποίηση δεξιοτήτων των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ), που υλοποιούνται από τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως εξής: α) την Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ και β) Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΑΔΑ: ΩΘ9Ω46ΜΤΛΚ-ΨΡΣ


9.8158/οικ.3.1491/2009

Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.


57777/2020

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Συντονισμού για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, για την κατ’ αρμοδιότητα συνεισφορά στη διαδικασία έγκρισης και παρακολούθησης των απαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης (Action plan) σχετικά με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.


4.11268/οικ.5.8232/2014

Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισμός του είδους των κυρώσεων που επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ2007-2013.


17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/2017

Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ),συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Τροποποιήθηκε με την 92805/2018  ΦΕΚ-Β’ 4079/17.09.2018


92805/2018

Τροποποίηση της αριθμ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/ 125694/16.11.2017 (ΦΕΚ 4114/Β΄/24.11.2017) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία - Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»


90063/2022

Τροποποίηση της υπ. αρ. 82759/29.08.2022 (Β’ 4581) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)».


110941/2006

Τροποποίηση Κωδικοποίησης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής των ενεργειών «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» και «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ».


37156/18953/2008

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107900/12.4.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 599/21.5.2001) ως ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.