Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4765/2021
ΦΕΚ: 2308/Β/11.05.2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού» (υπ’ αρ. 160/2021, Β΄ 5444).

Σχετικά Έγγραφα

160/2021

Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.


10522/01/2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με θέμα «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (υπ’ αρ. 52/2022, Β΄1320).


52/2022

Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.


80/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


84/2022

Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


101/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Γραφείου Επιθεώρησης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


20356/2021

Καθορισμός Ειδικής Πρόσθετης Αποζημίωσης στο προσωπικό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.


ΝΣΚ/121/2021

Εάν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δύναται να προβεί σε διορισμό ως μέλους ΔΕΠ στο βαθμό του Επίκουρου Καθηγητή με ένταξη στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη διορισμένος ως Σύμβουλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με εξαετή θητεία.(..)Ο κατέχων θέση Συμβούλου επί θητεία στον ΑΣΕΠ μπορεί να διοριστεί σε κενή θέση Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να ενταχθεί αυτοδίκαια στην κατηγορία μελών ΔΕΠ μερικής απασχόλησης, σε εφαρμογή των άρθρων 3 παρ. 5 του ν. 4765/2021 και 23 παρ. 4 του ν. 4009/2011.


N.4590/2019

Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.


87/2021

Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία.