Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4765/2021
ΦΕΚ: 5444/Β/24.11.2021

Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Σχετικά Έγγραφα

80/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


101/2021

Κανονισμός Λειτουργίας του Γραφείου Επιθεώρησης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).


20356/2021

Καθορισμός Ειδικής Πρόσθετης Αποζημίωσης στο προσωπικό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.


87/2021

Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία.


ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/οικ.9783/2016

Καθορισμός της διαδικασίας διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005 (Α΄ 48) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (Α΄33).


915/69142/2018

Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.


44236/ΕΥΘΥ/2008

Συντονισμός προσκλήσεων και διευκρινίσεις για τη διαχειριστική επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο – Ενημέρωση για την διαδικασία ανάπτυξης του Ελληνικού Προτύπου για τη διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα από τον ΕΛΟΤ

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/226/2006

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης...Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι διαπιστώθηκαν ουσιώδεις πλημμέλειες στην ελεγχόμενη διαδικασία λόγω παράλειψης της αναθέτουσα αρχής να αποστείλει εγκαίρως, πριν από τη δημοσίευση της ημερομηνίας μετάθεσης του διαγωνισμού στον ελληνικό τύπο και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, τη σχετική ανακοίνωση μετάθεσης της αρχικώς ορισθείσας με την προκήρυξη ημερομηνίας του διαγωνισμού στην Ε.Ε.Ε.Κ., καθώς επίσης και λόγω παράλειψης της αναθέτουσας αρχής να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού επί των ενστάσεων-προσφυγών που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πλημμέλειες, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στη νομιμότητα όλων των επόμενων σταδίων του διαγωνισμού, συνεπώς και στην πράξη κατακύρωσης. Κατά συνέπεια, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και των αναδόχων.


1042/2020

Κήρυξη του Διαγωνισμού «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από την 29.06.2020» που προκηρύχθηκε με την υπ΄ αρ. 408/27.02.2020 (Β΄ 1314) απόφαση ΡΑΕ, ως άγονου.


ΔΕΚ/C-199/2007

«Παράβαση κράτους μέλους – Δημόσιες συμβάσεις – Οδηγία 93/38/ΕΟΚ – Προκήρυξη διαγωνισμού – Εκπόνηση μελέτης – Κριτήρια αυτόματου αποκλεισμού – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και κριτήρια αναθέσεως»