Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4757/2020
ΦΕΚ: 1930/Β/28.03.2024

Καθορισμός ύψους προστίμων και διαδικασία επιβολής αυτών επί παραβάσεων διατάξεων περί εθνικών κανόνων κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους ελληνικούς αερολιμένες.Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

28893/2023

Διάταξη περί εθνικών κανόνων κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους ελληνικούς αερολιμένες. 


9329/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π.Α./28893/ 30-10-2023 απόφασης του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας «Διάταξη περί εθνικών  κανόνων κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους ελληνικούς αερολιμένες» (Β’ 6288).Δ30/Δ5α/75798/2024

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2024.ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/35861/1125/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/ 18993/396/20.2.2024 υπουργικής απόφασης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2024» (Β’ 1277).


ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/24696/550/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/ 18993/396/20.2.2024 υπουργικής απόφασης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2024» (Β' 1277).12608/2024

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διασταύρωση IBAN - ΑΦΜ» στο πληροφοριακό σύστημα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΒΑΝ - ΑΦΜ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./114/16625π.ε./2024

Απόφαση κατανομής προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218).Π.Δ.122/2006

Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας ΑθηνώνΦ.43000/οικ.18828/2024

Καθορισμός ύψους ημερήσιου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2024.1371/2024

Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.