Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 80/2016 , 4270/2014

Οδηγίες έτους 2022 προς Περιφερειακές Υπηρεσίες Φορολογικού και Τελωνειακού αντικειμένου για τη μηνιαία καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Δεσμεύσεων (Π.Σ.Μ.Δ.) ΑΔΑ:6ΕΡΦ46ΜΠ3Ζ-39Δ

Σχετικά Έγγραφα

Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1078439 ΕΞ 2022

Οδηγίες έτους 2022 προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) για τη μηνιαία καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Δεσμεύσεων (Π.Σ.Μ.Δ.). ΑΔΑ:Ψ1ΜΡ46ΜΠ3Ζ-ΧΣΖ


ΑΑΔΕ Γ1011556/2020

Οδηγίες προς περιφερειακές (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) και ειδικές αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Δευτερεύοντες Διατάκτες) για τη μηνιαία καταχώρηση στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων έτους 2020.ΑΔΑ: ΩΔ5Θ46ΜΠ3Ζ-ΕΕ7


Β1/οικ.78775/4112/2015

Καταχώρηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων («Ε.Μ.Μ.Ε.»).(ΑΔΑ:6ΠΘ44653ΟΞ-Ζ63)


2/47972/0026/2018

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.(ΑΔΑ:Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)

Τροποποιήθηκε με την 2/88681/0026/2018 εγκύκλιο με ΑΔΑ:78Ψ1Η-9Ρ0


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/105/2019

Καταβολή αποζημίωσης:...Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι, εν προκειμένω, συνέτρεξαν λόγοι, οι οποίοι δημιούργησαν δυσχέρειες στη διαδικασία ανάρτησης της ανακλητικής απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ εντός της οριζόμενης από τις ανωτέρω διατάξεις προθεσμίας, εξαιτίας των αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα εισαγωγής δεδομένων από τους ασφαλιστικούς φορείς που ενσωματώθηκαν στον ΕΦΚΑ και του γεγονότος ότι η ανακλητική απόφαση αναρτήθηκε από την ημερομηνία που ήρθησαν οι λόγοι αυτοί, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μεν μη νόμιμη (πρβλ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμ. 270/2018), ωστόσο το χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, σε βάρος των πιστώσεων του οποίου έχει εκδοθεί.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1056/2021

Παροχή  υπηρεσιών «Ψηφιοποίηση – Αποτύπωση – Καταχώρηση Γεωγραφικών και Περιγραφικών Δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ​ (...)Επιδιώκεται η ανάκληση της 139/2021 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (...)Με τον πέμπτο λόγο προβάλλεται ότι η υπογραφή των επίμαχων συμβάσεων καθίσταται επιτακτική για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθόσον (i) συνδέονται άρρηκτα με την προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων του ....,  (ii) ο αναθέτων φορέας έχει προμηθευθεί τον απαιτούμενο κεντρικό και περιφερειακό μηχανογραφικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του Συστήματος στις Περιοχές Μεσογείων και Δυτικής Θεσσαλονίκης, 35 άδειες χρήσης του βασικού λογισμικού GIS [Μηχανογραφικό Γεωγραφικό Σύστημα  -Geographic Information System), το λοιπό λογισμικό που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος, ανέπτυξε διάφορες τεχνικές εφαρμογών και διασυνδέσεων με άλλα μηχανογραφικά συστήματά του  και εκπαίδευσε το προσωπικό του στη χρήση του Συστήματος,  (iii) το έργο είναι σημαντικό, διότι το μηχανογραφικό σύστημα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τον εντοπισμό των τμημάτων του δικτύου στα οποία απαιτείται ενίσχυση ή ανακαίνιση και παρέχεται ενημέρωση για τη συχνότητα και τη θέση των βλαβών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του ....,  (iv) το στρατηγικό έργο της Δ...«Εισαγωγή Γεωγραφικού συστήματος Πληροφοριών σε πενήντα επτά (57) περιοχές του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας» (Στρατηγικό Έργο 5), υποέργο του οποίου αποτελεί και η επίμαχη διαδικασία ανάθεσης, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  Η τυχόν καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αντικειμένου του Διαγωνισμού Ψηφιοποίησης – Αποτύπωσης – Καταχώρησης του δικτύου διανομής (ΜΤ [Μέσης Τάσης] και ΧΤ [Χαμηλής Τάσης]) στις 57 περιοχές της .... θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την προγραμματισμένη χρηματοδότηση του έργου και  (v)  Η καθυστέρηση ή η μη σύναψη των υπό κρίση συμβάσεων θα δυσχεράνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της...καθώς δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ), το οποίο έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (βλ. σχετ. ΦΕΚ Β΄4069/8.11.2019).(....) 63.  Η επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, και αληθής υποτιθέμενη, δεν δύναται να νομιμοποιήσει πλημμέλειες στη διαγωνιστική διαδικασία, διότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται προεχόντως με την τήρηση της νομιμότητας κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Εν προκειμένω δε, ως συνομολογείται,  το έργο πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους μέσω της ένταξής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020   και αφενός η καταβολή της χρηματοδότησης συναρτάται με την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, αφετέρου η αναγνώριση συγγνωστής πλάνης θα έθιγε την πρακτική αποτελεσματικότητα του εφαρμοστέου δικαίου.

ΕλΣυν/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ/310/2022Παροχή υπηρεσιών «Ψηφιοποίηση – Αποτύπωση – Καταχώρηση Γεωγραφικών και Περιγραφικών Δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας(...) Επιδιώκεται η αναθεώρηση της 1056/2021 απόφασης του Εβδόμου Tμήματος του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΤο Τμήμα, με την προσβαλλόμενη 1056/2021 απόφασή του, δεχόμενο ότι δεν υφίστανται οι διακωλυτικοί λόγοι υπογραφής των συμβάσεων, που αναφέρονται στην προηγούμενη σκέψη υπό στοιχεία i και ii, απέρριψε τελικά τις προσφυγές, κρίνοντας ότι υφίσταται ο τελευταίος ως άνω διακωλυτικός λόγος που διαπίστωσε το Κλιμάκιο.