Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 80/2016 , 4270/2014

Οδηγίες προς περιφερειακές (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) και ειδικές αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Δευτερεύοντες Διατάκτες) για τη μηνιαία καταχώρηση στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων έτους 2020.ΑΔΑ: ΩΔ5Θ46ΜΠ3Ζ-ΕΕ7

Σχετικά Έγγραφα

Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1008351 ΕΞ 2018

Οδηγίες προς τους διατάκτες περιφερειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) για τη μηνιαία αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων 2018.(ΑΔΑ:ΨΨΕΩ46ΜΠ3Ζ-8ΒΧ)


Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1014105 ΕΞ 2018

Οδηγίες προς τους Δευτερεύοντες Διατάκτες των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τη μηνιαία αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων 2018.(ΑΔΑ:6Ε1Κ46ΜΠ3Ζ-8ΗΧ)


2/47972/0026/2018

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.(ΑΔΑ:Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)

Τροποποιήθηκε με την 2/88681/0026/2018 εγκύκλιο με ΑΔΑ:78Ψ1Η-9Ρ0