Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1249/1982
ΦΕΚ: 554/Β/18.07.1994
ΤΎΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΦΎΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1129487/480/Γ0013 ΠΟΛ.1311/1996

Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων 

1108284/384/Γ0013/ΠΟΛ.1241/1995

Τροποποίηση της αριθμ. 1079551/105/Γ0013/11.5.1994 ΠΟΛ. 1173, ΦΕΚ 554τ. Β /18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

ΠΟΛ 1039/2011

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2011

ΠΟΛ 1119/2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013.

ΠΟΛ 1009/2007

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2007 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή

ΠΟΛ 1173/2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων και καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αυτής.

ΠΟΛ 1010/2007

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2007 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΤΑ  Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΠΔΔ-


Γ17272/2019

Τήρηση στο Εθνικό Τυπογραφείο των αρχείων α) κειμένων και δοκιμίων και β) Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).


192061/2007

Καθορισμός τελών δημοσίευσης, τιμής πώλησης και συνδρομής των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) από το Εθνικό Τυπογραφείο.