Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4823/2021 , 1566/1985

Άδεια άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς (αυτοδίκαιη λύση σχέσης και διευκρινίσεις για νεοδιόριστους) ΑΔΑ: 68ΠΞ46ΜΤΛΗ-1ΡΝ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370/2021

Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης ΑΔΑ: 6ΙΞΕ46ΜΤΛ6-ΔΟ3


B1/69517/2335/2017

Διευκρινίσεις σχετικά με άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ΑΔΑ: ΩΩ6Φ465ΧΘΞ-6Ν9 


169228/Ε2/2016

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς».(ΑΔΑ:67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ)


45628/414/2020

Διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος της εργασιακής σχέσης και την ασφάλιση των διανομέων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης). ΑΔΑ: 965646ΜΤΛΚ-ΒΝΚ


ΝΣΚ/294/2017

Υπάλληλοι ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ηλικίας κάτω των 6 ετών – Δικαίωμα λήψης μηνιαίου βοηθήματος, για παραμονή τέκνων σε Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Οι υπάλληλοι του ΟΓΑ (ήδη ΕΦΚΑ), οι οποίες είναι δικαιούχοι περίθαλψης με μειωμένη καταβολή εισφορών, δικαιούνται του μηνιαίου βοηθήματος για την παραμονή των τέκνων τους σε νομίμως λειτουργούσες Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και στην περίπτωση που η παραμονή αυτή εμπίπτει στη χρονική διάρκεια χρήσης του δικαιώματος μείωσης των ημερών εργασίας τους, υπό τη μορφή χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ηλικίας κάτω των 6 ετών (ομόφ.).


ΝΣΚ/87/2018

Ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με την άδεια άνευ αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα α) τη δυνατότητα δικαστικής υπαλλήλου να καταστεί άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένη του Κλάδου Ασθένειας του ΟΠΑΔ, για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών και β) στην περίπτωση θανάτου τακτικής υπαλλήλου νοσοκομείου (ν.π.δ.δ.) του Ε.Σ.Υ. που τελούσε σε άδεια άνευ αποδοχών, ποιος φορέας υποχρεούται στην καταβολή των σχετικών εξόδων κηδείας ο ΟΠΑΔ ή το νοσοκομείο.α) Δικαστική υπάλληλος, που τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών, με βάση το άρθρο 46 § 3 του Ν 2812/2000 (ως σύζυγος, δηλαδή, δημοσίου υπαλλήλου υπηρετούντος σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), δεν μπορεί, μέχρι την έναρξη ισχύος (1-3-2018) του Ν 4529/2018, να συνεχίσει την ασφάλισή της για υγειονομική περίθαλψη στον τ. Ο.Π.Α.Δ. (Ε.Φ.Κ.Α.), με την ιδιότητα της άμεσα, παρά μόνο της έμμεσα ασφαλισμένης του οργανισμού αυτού, ήτοι ως μέλος της οικογένειας του άμεσα δικαιούχου συζύγου της. β) Επί θανάτου τακτικής υπαλλήλου ν.π.δ.δ. (νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ), υπόχρεο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) προς καταβολή των σχετικών εξόδων κηδείας, είναι το νοσοκομείο και όχι ο Ο.Π.Α.Δ., το οποίο οφείλει να χορηγήσει τα έξοδα αυτά στο προβλεπόμενο από την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου 57 ύψος και μάλιστα χωρίς την έκπτωση από αυτά οποιουδήποτε ποσού.


ΝΣΚ/35/2017

Περιορισμός ασφαλιστικής ικανότητας στις περιπτώσεις μη καταβολής τακτικής μισθοδοσίας.(...)Ο περιορισμός της ασφαλιστικής ικανότητας πρέπει να διενεργείται αυτεπαγγέλτως και να ανατρέχει χρονικώς στην έκδοση της αποφάσεως περί χορηγήσεως της άνευ αποδοχών αδείας του υπαλλήλου ή στη λύση της υπαλληλικής σχέσεως.


48281/Ε3/2019

Διευκρινίσεις για άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ.(ΑΔΑ: Ψ4ΧΔ4653ΠΣ-Θ2Α)


82036/Ε3/2020

Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ09Α46ΜΤΛΗ-ΙΡΞ


95559/Ε2/2016

Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ6Γ94653ΠΣ-8ΜΡ