ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

Ένδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης ΑΔΑ: 6ΙΞΕ46ΜΤΛ6-ΔΟ3

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/222/2013

Δυνατότητα ή μη ανάκλησης της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης συνεπεία παραιτήσεως υπαλλήλου, λόγω πλάνης του ως προς την ύπαρξη του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος.Ενόψει της πλοκής του διδόμενου ιστορικού, εναπόκειται στην, κατόπιν αιτιολογημένης κρίσης, αποκλειστική ουσιαστική εκτίμηση της διοίκησης περί του συγγνωστού ή μη της επικαλούμενης πλάνης του αιτούντος, κατά τα παραπάνω, οπότε, σε καταφατική και μόνο περίπτωση, δύναται αυτή να προχωρήσει στην ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής του σχέσης λόγω παραιτήσεώς του.


ΝΣΚ/166/2017

Ανάκληση παραίτησης υπάλληλου ΥΠΑ, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής - Προϋποθέσεις - Αρμοδιότητα Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων.Η ΥΠΑ ενήργησε ορθώς αναφορικά με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Δ.Δ., κατόπιν της από 17-09-2015 αίτησης παραίτησής του, θεωρώντας τον, βάσει των ιατρικών βεβαιώσεων που είχε στη διάθεσή της, δικαιοπρακτικά ικανό. Δεν μπορεί να γίνει ανάκληση της παραίτησής του, καθώς ο Δ.Δ. δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει νόμιμα και αναγκαία στοιχεία. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων προσωπικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων (ομοφ).


ΝΣΚ/262/2017

Δυνατότητα ανάκλησης της λύσης της υπαλληλικής σχέσης της παραιτηθείσας υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα λόγω πλάνης, ως προς τη δυνατότητα συνταξιοδότησής της με πλήρη και όχι με μειωμένη σύνταξη.Δεν συντρέχουν, κατά το άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 4151/2013, οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανάκληση της λύσης της υπαλληλικής σχέσης παραιτηθείσας τέως υπαλλήλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα, επικαλούμενη πλάνη ως προς το απαιτούμενο από το νόμο πιστοποιητικό αναπηρίας του συζύγου της, και όχι πλάνη ως προς τη συνδρομή των όρων και των προϋποθέσεων για την αναγνώριση του συνταξιοδοτικού της δικαιώματος, όπως απαιτεί ο νόμος (ομόφ).


ΝΣΚ/294/2016

Νομιμότητα διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης από την υπηρεσία δημοσίου υπαλλήλου. Ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής του σχέσης.(...)Η διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης έκπτωσης εκδόθηκε νόμιμα και συνεπώς δεν δύναται η Διοίκηση να λάβει υπόψη της την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία επεβλήθη στον υπάλληλο η ποινή της οριστικής παύσης (ομοφ.).


ΝΣΚ/301/2016

Αν η υποβολή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επιφέρει ή όχι τη λύση της σύμβασης εργασίας του όταν εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.(...) Η υποβληθείσα αίτηση παραίτησης υπαλλήλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αποτελεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας του που επιφέρει τη λύση της, ανεξάρτητα από την προηγηθείσα έναρξη της ποινικής δίωξης σε βάρος του για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Συνεπώς η διοίκηση οφείλει να εκδώσει διαπιστωτική πράξη λύσης της σχέσης εργασίας του προαναφερθέντος υπαλλήλου, πλην, η ήδη αρξάμενη σε βάρος του πειθαρχική δίωξη στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, συνεχίζεται και μετά την λύση της υπαλληλικής σχέσης (ομόφ.)


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/1/οικ.2118/2020

Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων ΑΔΑ: 9Ξ3846ΜΤΛ6-Ψ6Η


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/5 /οικ. 942/2021

Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων ΑΔΑ: 9Ι1146ΜΤΛ6-ΜΛ6


ΝΣΚ/219/2018

Δέσμια αρμοδιότητα ή διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης για την ανάκληση διορισμού υπαλλήλου, του οποίου ο διορισμός ακυρώθηκε αμετάκλητα δικαστικά, λόγω της δικαίωσης συνυποψηφίου του, καθώς και, εάν αυτή οφείλει να εκδώσει διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου, ποια θα πρέπει να είναι η ημερομηνία λύσης της εν λόγω σχέσης.Η Διοίκηση, μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης περί ακύρωσης του διορισμού υπαλλήλου, λόγω της δικαίωσης συνυποψηφίου του, έχει υποχρέωση να εκδώσει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης του διορισμού του, η οποία ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία του διορισμού. Η Διοίκηση οφείλει να απορρίψει το αίτημα του υπαλλήλου για παραμονή του στην υπηρεσία, ακόμα και αν υπάρχει κενή θέση ή έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από το διορισμό του. (ομόφ.)


39831/2015

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απόφασης Συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες»


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.20178/2020

Εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2021 έως 31.12.2023 ΑΔΑ:6ΨΓΚ46ΜΤΛ6-ΜΧΙ